نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل چالش‌های اخلاقی و حقوقی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای دیجیتال انجام شده است، با تاکید بر نیاز به دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های محکم برای هدایت استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۰ کارشناس از حوزه‌های مختلف مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال و هوش مصنوعی جمع‌آوری شد. روش تحلیل محتوا برای شناسایی موضوعات اصلی، دسته‌بندی‌ها و مفاهیم در حوزه‌های اخلاقی و حقوقی استفاده از هوش مصنوعی به کار گرفته شد. دو موضوع اصلی شامل چالش‌های اخلاقی و چالش‌های حقوقی شناسایی شدند. چالش‌های اخلاقی شامل دسته‌بندی‌هایی مانند نقض حریم خصوصی، رفتارهای تبعیض‌آمیز و مسئولیت‌پذیری هوش مصنوعی بود. چالش‌های حقوقی شامل حقوق مالکیت فکری، قوانین داده و مسائل مربوط به نظارت و کنترل بود. تحلیل نشان داد که کسب‌وکارهای دیجیتال با چشم‌اندازی پیچیده از دیلماهای اخلاقی و عدم قطعیت‌های حقوقی هنگام پیاده‌سازی فناوری‌های هوش مصنوعی روبرو هستند. مطالعه نتیجه‌گیری می‌کند که عبور از چالش‌های اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای دیجیتال نیازمند یک رویکرد چندوجهی است و بر اهمیت توسعه دستورالعمل‌های اخلاقی جامع و چارچوب‌های حقوقی تاکید دارد. این اقدامات باید تضمین کنند که فناوری‌های هوش مصنوعی به نحوی استفاده شوند که حقوق بشر را احترام گذاشته و به ترویج یک اقتصاد دیجیتال عادلانه و شفاف کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethical and Legal Challenges of Using Artificial Intelligence in Digital Businesses

نویسندگان [English]

  • Omid Farzin
  • Rohollah Samiei

Department of Public Administration, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katul, Iran

چکیده [English]

This study aims to explore and analyze the ethical and legal challenges posed by the use of artificial intelligence (AI) in digital businesses, highlighting the need for robust guidelines and frameworks to guide responsible AI implementation. Adopting a qualitative research approach, data were collected through semi-structured interviews with 20 experts from diverse fields related to digital businesses and AI. The content analysis method was employed to identify main themes, categories, and concepts within the ethical and legal realms of AI usage. Two main themes emerged: ethical challenges and legal challenges. Ethical challenges encompassed categories such as privacy violations, discriminatory practices, and AI accountability. Legal challenges included intellectual property rights, data regulations, and surveillance and control issues. The analysis revealed a complex landscape of ethical dilemmas and legal uncertainties that digital businesses face when implementing AI technologies. The study concludes that navigating the ethical and legal challenges of AI in digital businesses requires a multi-faceted approach, emphasizing the importance of developing comprehensive ethical guidelines and legal frameworks. These measures should ensure AI technologies are used in ways that respect human rights and promote fairness and transparency in the digital economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Ethical Challenges
  • Legal Challenges
  • Digital Businesses
  • AI Accountability
  • Privacy
  • Intellectual Property
  • Data Regulation
Chen, Z. (2022). Collaboration Among Recruiters and Artificial Intelligence: Removing Human Prejudices in Employment. Cognition Technology & Work. https://doi.org/10.1007/s10111-022-00716-0
Cheruvalath, R. (2022). Artificial Intelligent Systems and Ethical Agency. Journal of Human Values. https://doi.org/10.1177/09716858221119546
Donath, J. (2020). Commentary: The Ethical Use of Powerful Words and Persuasive Machines. Journal of Marketing. https://doi.org/10.1177/0022242920973975
Koshiyama, A., Kazim, E., & Treleaven, P. (2022). Algorithm Auditing: Managing the Legal, Ethical, and Technological Risks of Artificial Intelligence, Machine Learning, and Associated Algorithms. Computer. https://doi.org/10.1109/mc.2021.3067225
Lagioia, F., Jabłonowska, A., Liepiņa, R., & Drazewski, K. (2022). AI in Search of Unfairness in Consumer Contracts: The Terms of Service Landscape. Journal of Consumer Policy. https://doi.org/10.1007/s10603-022-09520-9
Larsson, S. (2020). On the Governance of Artificial Intelligence Through Ethics Guidelines. Asian Journal of Law and Society. https://doi.org/10.1017/als.2020.19
Mogaji, E., Soetan, T., & Kieu, T. A. (2020). The Implications of Artificial Intelligence on the Digital Marketing of Financial Services to Vulnerable Customers. Australasian Marketing Journal (Amj). https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.05.003
Mohammed, K., & Shehu, A. (2023). A Review of Artificial Intelligence (Ai) Challenges and Future Prospects of Explainable Ai in Major Fields: A Case Study of Nigeria. Open Journal of Physical Science (Issn 2734-2123). https://doi.org/10.52417/ojps.v4i1.458
Naik, N., Hameed, B. M. Z., Shetty, D. K., Swain, D., Shah, M., Paul, R., Aggarwal, K., Ibrahim, S., Patil, V., Smriti, K., Shetty, S., Prasad, B., Chłosta, P., & Somani, B. (2022). Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who Takes Responsibility? Frontiers in Surgery. https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.862322
Price, W. N., & Cohen, I. G. (2019). Privacy in the Age of Medical Big Data. Nature medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-018-0272-7
Upadhyay, N., Upadhyay, S., Al-Debei, M. M., Baabdullah, A. M., & Dwivedi, Y. K. (2022). The Influence of Digital Entrepreneurship and Entrepreneurial Orientation on Intention of Family Businesses to Adopt Artificial Intelligence: Examining the Mediating Role of Business Innovativeness. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. https://doi.org/10.1108/ijebr-02-2022-0154
Wörsdörfer, M. (2023). Mitigating the Adverse Effects of AI With the European Union's Artificial Intelligence Act: Hype or Hope? Global Business and Organizational Excellence. https://doi.org/10.1002/joe.22238
Xu, J., Meng, Y., Qiu, K., Topatana, W., Li, S., Wei, C., Chen, T., Chen, M., Ding, Z., & Niu, G. (2022). Applications of Artificial Intelligence Based on Medical Imaging in Glioma: Current State and Future Challenges. Frontiers in Oncology. https://doi.org/10.3389/fonc.2022.892056