نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه مدیریت و فناوری، دانشگاه بوکونی. میلان، لومباردیا، ایتالیا

چکیده

هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر داده‌های بزرگ بر استراتژی‌های توسعه محصول در استارتاپ‌ها می‌پردازد و بر روی نحوه تاثیرگذاری آن بر نوآوری، عملکرد عملیاتی، و رقابت‌پذیری بازار تمرکز دارد. این تحقیق کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان مختلف از استارتاپ‌هایی که فعالانه از داده‌های بزرگ در عملیات خود استفاده می‌کنند، بهره برده است. طراحی مطالعه امکان درک عمیقی از کاربردهای عملی، چالش‌ها، و فرصت‌های ارائه شده توسط داده‌های بزرگ در زمینه استارتاپ‌ها را فراهم آورد. سه مقوله اصلی شناسایی شدند: «استراتژی‌های توسعه محصول»، «چالش‌های استفاده از داده‌های بزرگ»، و «فرصت‌های ناشی از داده‌های بزرگ». هر مقوله شامل چندین زیرمجموعه بود، از جمله تحلیل بازار، نوآوری در محصول، تعامل با مشتری، مدیریت چالش‌های داده‌ای، دقت و امنیت داده‌ها، بینش‌های جدید مشتریان، بهینه‌سازی محصول، و توسعه محصول جدید. مطالعه به این نتیجه رسید که داده‌های بزرگ نقش حیاتی در افزایش نوآوری و رقابت‌پذیری استارتاپ‌ها از طریق ارائه بینش‌های ارزشمند برای توسعه محصول و استراتژی‌های بازار دارد. با این حال، استارتاپ‌ها با چالش‌هایی در زمینه مدیریت داده‌ها، دقت و امنیت مواجه هستند که باید برای استفاده کامل از پتانسیل داده‌های بزرگ، مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Big Data in Product Development Strategies in Startups

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazemi
  • Sina Saberi

Department of Management and Technology, Università Bocconi. Milano, Lombardia, Italia

چکیده [English]

This study aims to explore the impact of big data on product development strategies within startups, focusing on how it influences innovation, operational performance, and market competitiveness. This qualitative research employed semi-structured interviews with managers and experts from various startups actively utilizing big data in their operations. The study design facilitated an in-depth understanding of the practical applications, challenges, and opportunities presented by big data in the context of startups. Three main themes were identified: "Product Development Strategies," "Challenges of Using Big Data," and "Opportunities Arising from Big Data." Each theme comprised several categories, including market analysis, product innovation, customer engagement, data management challenges, data accuracy and security, new customer insights, product optimization, and new product development. The study concludes that big data plays a crucial role in enhancing the innovativeness and competitiveness of startups by providing valuable insights for product development and market strategies. However, startups face challenges related to data management, accuracy, and security that must be addressed to fully leverage big data's potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Data
  • Startups
  • Product Development
  • Innovation
  • Data Management
  • Market Strategy
Behl, A. (2020). Antecedents to Firm Performance and Competitiveness Using the Lens of Big Data Analytics: A Cross-Cultural Study. Management Decision. https://doi.org/10.1108/md-01-2020-0121
Berg, V., Birkeland, J., Pappas, I. O., & Jaccheri, L. (2018). The Role of Data Analytics in Startup Companies: Exploring Challenges and Barriers. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02131-3_19
Campos, F. C. d., & Filho, A. G. A. (2020). Proposal for a Framework for Production Strategy Utilizing Big Data: Illustrative Case in Public Service. Gestão & Produção. https://doi.org/10.1590/0104-530x4651-20
Chaudhari, S. L., & Sinha, M. (2021). A Study on Emerging Trends in Indian Startup Ecosystem: Big Data, Crowd Funding, Shared Economy. International Journal of Innovation Science. https://doi.org/10.1108/ijis-09-2020-0156
Cuquet, M., & Fensel, D. (2018). The Societal Impact of Big Data: A Research Roadmap for Europe. Technology in Society. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.03.005
Giardino, C., Paternoster, N., Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., & Abrahamsson, P. (2016). Software Development in Startup Companies: The Greenfield Startup Model. Ieee Transactions on Software Engineering. https://doi.org/10.1109/tse.2015.2509970
Gupta, V., Fernandez-Crehuet, J. M., Gupta, C., & Hanne, T. (2020). Freelancing Models for Fostering Innovation and Problem Solving in Software Startups: An Empirical Comparative Study. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su122310106
Mota, R. d. O., Bueno, A. F., Jéssica dos Santos Leite, G., Ganga, G. M. D., Filho, M. G., & Latan, H. (2022). The Effects of the COVID-19 Crisis on Startups' Performance: The role of Resilience. Management Decision. https://doi.org/10.1108/md-07-2021-0998
Pakulska, T., & Poniatowska-Jaksch, M. (2022). Digitalization in the Renewable Energy Sector—New Market Players. Energies. https://doi.org/10.3390/en15134714
Saura, J. R., Palos-Sánchez, P. R., & Grilo, A. (2019). Detecting Indicators for Startup Business Success: Sentiment Analysis Using Text Data Mining. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su11030917
Tripathi, N., Seppänen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2019). Insights Into Startup Ecosystems Through Exploration of Multi-Vocal Literature. Information and Software Technology. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.08.005
Weber, M., Beutter, M., Weking, J., Böhm, M., & Krcmar, H. (2021). AI Startup Business Models. Business & Information Systems Engineering. https://doi.org/10.1007/s12599-021-00732-w
Weng, W., & Lin, W. T. (2014). Development Trends and Strategy Planning in Big Data Industry. Contemporary Management Research. https://doi.org/10.7903/cmr.12288
Zhao, Y., Libaers, D., & Song, M. (2014). First Product Success: A Mediated Moderating Model of Resources, Founding Team Startup Experience, and Product‐Positioning Strategy. Journal of Product Innovation Management. https://doi.org/10.1111/jpim.12236