نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 اقتصاد و تامین مالی علم، فناوری و نوآوری، پژوهشکده ملی سیاست گذاری علمی، تهران 1435894461، ایران

2 ارزیابی خط مشی و پایش STI، پژوهشکده ملی سیاست گذاری علمی، تهران 1435894461، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل نقش فناوری‌های سبز در بهبود عملکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی کسب‌وکارها انجام شده است. این تحقیق از نوع کیفی بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با مدیران و کارشناسان شرکت‌های پیشرو در اجرای فناوری‌های سبز جمع‌آوری شده‌اند. تحلیل داده‌ها به شناسایی چهار مضمون اصلی منجر شد: اثرات زیست‌محیطی فناوری‌های سبز، پذیرش فناوری و نوآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، و فناوری‌های سبز و تحول دیجیتال. این مضامین بر اهمیت فناوری‌های سبز در ارتقاء پایداری و مسئولیت‌پذیری کسب‌وکارها تاکید دارند. نتایج این مطالعه تائید می‌کنند که فناوری‌های سبز نقش مهمی در تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایداری کسب‌وکارها دارند و می‌توانند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Green Technologies in Enhancing Corporate Social Responsibility

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ehteshamnejad 1
  • Mahdi Pakzad 2

1 Science, Technology and Innovation Economics and Financing, National Research Institute for Science Policy, Tehran 1435894461, Iran

2 Policy Evaluation & STI Monitoring, National Research Institute for Science Policy, Tehran 1435894461, Iran

چکیده [English]

This study aims to identify and analyze the role of green technologies in improving the performance of corporate social responsibility (CSR) in businesses. This qualitative research collected data through semi-structured interviews with managers and experts from companies that are leaders in implementing green technologies. The data analysis led to the identification of four main themes: the environmental impacts of green technologies, the adoption of technology and innovation, corporate social responsibility, and green technologies and digital transformation. These themes emphasize the importance of green technologies in enhancing the sustainability and social responsibility of businesses. The results confirm that green technologies play a significant role in strengthening corporate social responsibility and sustainability. They can serve as a key strategy for achieving sustainable development goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green technologies
  • corporate social responsibility
  • sustainability
  • green innovation
Greenberg, S. B., Dotan, E., & Arazi, R. (2020). The Insurability of Innovative Pharmaceutical Cancer Technologies. Israel Journal of Health Policy Research. https://doi.org/10.1186/s13584-020-00426-w
Kauf, S., Tłuczak, A., & Lysenko-Ryba, K. (2017). The Effects of Perceived CSR and Ecological Awareness on Purchase Decisions in Poland. Organization & Management Scientific Quartely. https://doi.org/10.29119/1899-6116.2017.38.3
Li, W., & Pang, W. (2023). The Impact of Digital Inclusive Finance on Corporate ESG Performance: Based on the Perspective of Corporate Green Technology Innovation. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-023-27057-3
Mehmood, K. K., & Hanaysha, J. R. (2022). Impact of Corporate Social Responsibility, Green Intellectual Capital, and Green Innovation on Competitive Advantage. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals. https://doi.org/10.4018/ijhcitp.293232
Mirmohammadi, Z., & Talaneh, A. (2021). Identification of Nonfinancial Measures through Thematic Analysis Identifying Non-financial Measures Based on Thematic Analysis Method. Accounting and Auditing Review, 28(1), 161-180. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2021.313117.1008463
Prodanova, N. A., Tarasova, O. A., & Kharakoz, J. (2023). Responsible Business: The Path to Sustainability. E3s Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337105008
Samadzadeh, M., Givarian, H., Rabiee Mandjin, M. R., & Hashemzadeh Khorasani, G. (2022). identification and ranking of strategic policy -making components in information technology outsourcing (case study of islamic azad University). Public Policy In Administration, 13(45), 35-49. https://doi.org/10.30495/ijpa.2022.19956
Song-qin, Y. E., & Guo, X. (2021). The Green Technology Innovation Mechanism and Path Selection of Government Subsidy. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210206.023
Wang, X., Elahi, E., & Khalid, Z. (2022). Do Green Finance Policies Foster Environmental, Social, and Governance Performance of Corporate? International journal of environmental research and public health. https://doi.org/10.3390/ijerph192214920
Widyastuti, S., Said, M. I., Siswono, S., & Dian. (2019). Customer Trust Through Green Corporate Image, Green Marketing Staretgy and Social Responsibility: A Case Study. European Research Studies Journal. https://doi.org/10.35808/ersj/1476
Yiğitcanlar, T., Mehmood, R., & Corchado, J. M. (2021). Green Artificial Intelligence: Towards an Efficient, Sustainable and Equitable Technology for Smart Cities and Futures. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su13168952