نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت و خطمشی گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل تأثیرات عمیق و گسترده‌ی پلتفرم‌های اقتصاد مشارکتی بر مدل‌های کارآفرینی نوین در شهرهای هوشمند است. این مطالعه قصد دارد تا درکی جامع از چگونگی به‌کارگیری این پلتفرم‌ها در تسهیل نوآوری و توسعه اقتصادی شهری فراهم آورد. این تحقیق با استفاده از روش کیفی و به واسطه مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۸ نفر از کارآفرینان، مدیران شهری و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. انتخاب شرکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفته و داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان دهنده این هستند که پلتفرم‌های اقتصاد مشارکتی به عنوان بسترهای قدرتمندی برای ترویج نوآوری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهبود دسترسی به خدمات در شهرهای هوشمند عمل می‌کنند. این پلتفرم‌ها به طور مؤثری به کاهش موانع ورود برای کارآفرینان جدید کمک کرده و اکوسیستم‌های کارآفرینی پویا و خلاق را تقویت می‌نمایند. این مطالعه تأکید می‌کند که پلتفرم‌های اقتصاد مشارکتی نقش کلیدی در توسعه پایدار شهرهای هوشمند دارند. آن‌ها نه تنها به تحریک رشد اقتصادی و نوآوری کمک می‌کنند بلکه می‌توانند به عنوان محرک‌های تغییر در مدل‌های کسب‌وکار سنتی و ترویج یک فرهنگ کارآفرینی مشارکتی عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Sharing Economy Platforms on New Entrepreneurial Models in Smart Cities

نویسنده [English]

  • Saeid Askari Masuleh

Assistant Professor, Department of Administration and Public Policymaking, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The primary aim of this research is to explore and analyze the profound and extensive impacts of sharing economy platforms on new entrepreneurial models within smart cities. This study seeks to provide a comprehensive understanding of how these platforms facilitate innovation and urban economic development. This study employs a qualitative approach through semi-structured interviews with 28 entrepreneurs, city managers, and ICT experts. Participants were selected using purposive sampling, and data were analyzed using qualitative content analysis. The results indicate that sharing economy platforms serve as powerful facilitators for promoting innovation, creating new job opportunities, and improving access to services in smart cities. These platforms effectively reduce entry barriers for new entrepreneurs and strengthen dynamic and creative entrepreneurial ecosystems. This study underscores that sharing economy platforms play a crucial role in the sustainable development of smart cities. They not only aid in stimulating economic growth and innovation but can also act as catalysts for change in traditional business models and promote a culture of collaborative entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart cities
  • sharing economy
  • entrepreneurship
  • innovation
  • digital platforms
  • sustainable development
Anttiroiko, A.-V. (2016). City-as-a-Platform: The Rise of Participatory Innovation Platforms in Finnish Cities. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su8090922
Borisova, V. V., Panfilova, E., & Raza, H. (2021). Digital Security of “Smart Cities” as a Factor in the Sustainable Development of the Economy. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210225.028
Gao, C., Wang, F., Hu, X., & Martinez, J. (2023). Research on Sustainable Design of Smart Cities Based on the Internet of Things and Ecosystems. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su15086546
Huertas, J. I., Mahlknecht, J., Lozoya-Santos, J. d. J., Uribe, S., López-Guajardo, E. A., & Ramirez-Mendoza, R. A. (2021). Campus City Project: Challenge Living Lab for Smart Cities. Applied Sciences. https://doi.org/10.3390/app112311085
Kitchin, R. (2013). The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2289141
Lecomte, P. (2019). What Is Smart? A Real Estate Introduction to Cities and Buildings in the Digital Era. Journal of General Management. https://doi.org/10.1177/0306307018823108
Sabokro, M., Rahimi, E., & Abbasi Rostami, N. (2018). The effect of business intelligence on open innovation structure. Journal of Future Studies Management, 29(2), 21-32. https://www.magiran.com/paper/1896700
Timeus, K., Vinaixa, J., & Pardo-Bosch, F. (2020). Creating Business Models for Smart Cities: A Practical Framework. Public Management Review. https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1718187
Waart, P. v., Mulder, I., & Bont, C. d. (2016). A Participatory Approach for Envisioning a Smart City. Social Science Computer Review. https://doi.org/10.1177/0894439315611099