نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی چالش‌ها و فرصت‌هایی که فناوری‌های نوظهور در مدیریت استراتژیک به همراه دارند، پرداخته شده است. با توجه به تحولات سریع فناوری و تأثیر آن‌ها بر کسب‌وکارها، شناخت دقیق این فرصت‌ها و چالش‌ها برای مدیران ضروری است. از استفاده پهپادها در مدیریت دام تا نوآوری‌های باز در بهبود عملکرد استراتژیک، فناوری‌های نوین مزایا و معضلاتی را ارائه می‌دهند. این مقاله با استناد به تحقیقات مختلف، به بررسی اینکه چگونه شرکت‌ها می‌توانند از این فرصت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری کنند و چگونه می‌توانند با چالش‌های مربوطه به طور مؤثری مواجه شوند، می‌پردازد. هدف از این مقاله، ارائه یک چشم‌انداز جامع نسبت به نقش فناوری‌های نوظهور در شکل‌گیری و اجرای استراتژی‌های کسب‌وکار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Opportunities of Emerging Technologies in Strategic Management

نویسنده [English]

  • Ali Choori

Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Humanities and Sports Sciences, Gonbadkavos University, Gonbadkavos, Iran

چکیده [English]

This article examines the challenges and opportunities that emerging technologies bring to strategic management. Given the rapid technological advancements and their impacts on businesses, it is crucial for managers to have a precise understanding of these opportunities and challenges. From the use of drones in livestock management to open innovations in improving strategic performance, new technologies offer both advantages and difficulties. Referencing various studies, this paper explores how companies can optimally leverage these opportunities and effectively confront the associated challenges. The goal of this article is to provide a comprehensive perspective on the role of emerging technologies in the formation and implementation of business strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges and Opportunities
  • Emerging Technologies
  • Strategic Management
Alanezi, M. A., Shahriar, M. S., Hasan, M. B., Ahmed, S., Sha’aban, Y. A., & Houssem, R. E. H. B. (2022). Livestock Management With Unmanned Aerial Vehicles: A Review. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2022.3168295
Gandrita, D. M. (2023). Technology and family business: from conceptualization to implementation in strategic planning – a perspective article. Journal of Family Business Management, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JFBM-07-2023-0105
Hughes, M., Hughes, P., Morgan, R. E., Hodgkinson, I. R., & Lee, Y. (2020). Strategic Entrepreneurship Behaviour and the Innovation Ambidexterity of Young Technology-Based Firms in Incubators. International Small Business Journal Researching Entrepreneurship. https://doi.org/10.1177/0266242620943776
Keupp, M. M., Palmié, M., & Gassmann, O. (2011). The Strategic Management of Innovation: A Systematic Review and Paths for Future Research. International Journal of Management Reviews. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00321.x
Matulova, P., & Kuča, K. (2018). Open Innovation as a Tool of Strategic Management. https://doi.org/10.36689/uhk/hed/2018-02-005
Nascimento, L. d. S., Reichert, F. M., Janissek-Muniz, R., & Zawislak, P. A. (2020). Dynamic Interactions Among Knowledge Management, Strategic Foresight and Emerging Technologies. Journal of Knowledge Management. https://doi.org/10.1108/jkm-01-2020-0044
Parsakia, K., Kazemi, S., & Saberi, S. (2023). Strategic Management of Technology in Psychology: Implications for Decision-Making. Health Nexus, 1(3). https://doi.org/10.61838/kman.hn.1.3.12
Ruan, L., Zhang, Y., & Peng, L. (2015). A Study Based on the Effect of Strategic Orientation on Management Innovation and Human Resource Management of a Business. Acta Oeconomica. https://doi.org/10.1556/032.65.2015.s2.7
Ruchiwit, M., Patchotasingh, M., & Phanphairoj, K. (2019). Strategies for Creating Innovators in Thailand’s Higher Education. Journal of Medical Education and Curricular Development. https://doi.org/10.1177/2382120519863078
Zahra, S. A., Hayton, J. C., Neubaum, D. O., Dibrell, C., & Craig, J. B. (2008). Culture of Family Commitment and Strategic Flexibility: The Moderating Effect of Stewardship. Entrepreneurship Theory and Practice. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00271.x