نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسنده

دکتری مشاوره شغلی، گروه روانشناسی و مشاوره، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری دیجیتال در ترویج فرهنگ سازمانی نوآور و تأثیر آن بر ایجاد تغییرات مثبت در سازمان‌ها بود. این مطالعه کیفی با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۹ شرکت‌کننده از میان مدیران و کارکنان سازمان‌های پیشرو در حوزه دیجیتال انجام شد. در این پژوهش، سه مضمون اصلی شناسایی شدند: نقش رهبری دیجیتال در تسهیل ارتباطات دیجیتال و ترویج فرهنگ نوآوری، تأثیر فرهنگ سازمانی نوآور در ارتقاء همکاری و انعطاف‌پذیری، و نقش آن‌ها در ایجاد تغییرات مثبت در سازمان. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت رهبری دیجیتال و فرهنگ سازمانی نوآور عناصر کلیدی برای رشد و پایداری سازمان‌ها در عصر دیجیتال هستند. رهبران دیجیتال با ترویج یک فرهنگ نوآورانه می‌توانند به تقویت نوآوری و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Digital Leadership in Shaping an Innovative Organizational Culture

نویسنده [English]

  • Seyed Hadi Seyed Alitabar

Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

چکیده [English]

This study aimed to explore the role of digital leadership in fostering an innovative organizational culture and its impact on facilitating positive changes within organizations. This qualitative study was conducted using semi-structured interviews with 19 participants from leading digital organizations, including managers and employees. By analyzing data, Three main themes were identified: the role of digital leadership in facilitating digital communications and promoting an innovative culture, the impact of an innovative organizational culture in enhancing collaboration and flexibility, and their role in bringing about positive organizational changes. Therefore, it can be concluded that digital leadership and an innovative organizational culture are key elements for the growth and sustainability of organizations in the digital age. Digital leaders, by promoting an innovative culture, can aid in enhancing innovation and improving organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital leadership
  • Organizational culture
  • Innovation
  • Organizational changes
  • Qualitative study
Abdullah, A., Hamid, M. R. A., Mustafa, Z., Idris, F., & Suradi, N. R. M. (2013). Mediating Effect of Organisational Culture Between Leadership Values on Innovation: A Partial Least Squares (PLS) Path-Modeling. Jurnal Teknologi. https://doi.org/10.11113/jt.v63.1921
Amtu, O., Souisa, S. L., Joseph, L. S., & Lumamuly, P. C. (2021). Contribution of Leadership, Organizational Commitment and Organizational Culture to Improve the Quality of Higher Education. International Journal of Innovation. https://doi.org/10.5585/iji.v9i1.18582
Fahmi, I., & Krisna, N. L. (2021). A Review Literature Employee Performance Model: Motivation, Leadership Style and Organizational Cultural. Dinasti International Journal of Digital Business Management. https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i5.993
Jaenudin, D. A., Fitriati, A., & Astuti, H. J. (2020). The Effect of Leadership Style, Culture and Organizational Commitment to Employee Performance. https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301149
Khan, M. A., Ismail, F., Hussain, A., & Al‐Ghazali, B. M. (2020). The Interplay of Leadership Styles, Innovative Work Behavior, Organizational Culture, and Organizational Citizenship Behavior. Sage Open. https://doi.org/10.1177/2158244019898264
Lokaj, A. S., & Sadrija, T. L. (2020). Organizational Culture Influenced by Leadership Styles: The Case of Private Businesses in Kosovo. Problems and Perspectives in Management. https://doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.25
Mihardjo, L. W., & Sasmoko, S. (2020). Digital Transformation: Digital Leadership Role in Developing Business Model Innovation Mediated by Co-Creation Strategy for Telecommunication Incumbent Firms. https://doi.org/10.5772/intechopen.82517
Muniroh, M., Hamidah, H., & Abdullah, T. (2022). Managerial Implications on the Relation of Digital Leadership, Digital Culture, Organizational Learning, and Innovation of the Employee Performance (Case Study of Pt. Telkom Digital and Next Business Department). Management and Entrepreneurship Trends of Development. https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-1/19-05
Ruel, H. J. M., Rowlands, H., & Njoku, E. (2020). Digital Business Strategizing: The Role of Leadership and Organizational Learning. Competitiveness Review an International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness. https://doi.org/10.1108/cr-11-2019-0109
Saputra, N., & Saputra, A. M. (2020). Transforming Into Digital Organization by Orchestrating Culture, Leadership, and Competence in Digital Context. Gatr Global Journal of Business Social Sciences Review. https://doi.org/10.35609/gjbssr.2020.8.4(2)
Wang, T., Lin, X., & Sheng, F. (2022). Digital Leadership and Exploratory Innovation: From the Dual Perspectives of Strategic Orientation and Organizational Culture. Frontiers in psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.902693
Xenikou, A. (2017). Transformational Leadership, Transactional Contingent Reward, and Organizational Identification: The Mediating Effect of Perceived Innovation and Goal Culture Orientations. Frontiers in psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01754