نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد MBA، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر فناوری ابری بر انعطاف‌پذیری سازمانی و مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها بود. این تحقیق کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با مدیران و کارشناسان در حوزه‌های فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک در سازمان‌های مختلف استفاده کرده است. یافته‌ها نشان داد که فناوری ابری به طور قابل توجهی بر بهبود انعطاف‌پذیری سازمانی و تقویت فرآیندهای تصمیم‌گیری استراتژیک تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، فناوری ابری به افزایش قابلیت جذب، تسهیل انتقال دانش در درون سازمان‌ها، و بهبود نوآوری سازمانی کمک می‌کند. فناوری ابری می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم در تقویت انعطاف‌پذیری سازمانی و بهبود مدیریت استراتژیک عمل کند، و سازمان‌ها باید به استفاده استراتژیک از این فناوری برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Cloud Technology on Strategic Management and Organizational Flexibility

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdani 1
  • Sharareh Darbani 2

1 Master's in MBA, Department of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 Master's degree, Department of Business Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the impact of cloud technology on organizational flexibility and strategic management in organizations. This qualitative research employed semi-structured interviews with managers and specialists in the fields of information technology and strategic management from various organizations. The findings indicate that cloud technology significantly enhances organizational flexibility and strengthens strategic decision-making processes. Furthermore, cloud technology aids in increasing absorptive capacity, facilitating knowledge transfer within organizations, and improving organizational innovation. Cloud technology can serve as an important tool in enhancing organizational flexibility and improving strategic management. Organizations should focus on strategically utilizing this technology to achieve sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud technology
  • Organizational flexibility
  • Strategic management
  • Organizational innovation
  • Strategic decision-making
AlHalaseh, R. H., & Ayoub, Z. (2021). Strategic Flexibility Mediating the Impact of Entrepreneurial Orientation on Organizational Excellence. International Review of Management and Marketing. https://doi.org/10.32479/ijeep.12520
Alharthi, A., Alassafi, M. O., Walters, R. J., & Wills, G. (2016). Towards a Framework to Enable the Migration Process to Educational Clouds in Saudi Higher Education. https://doi.org/10.1109/i-society.2016.7854179
Bamel, U., & Bamel, N. (2018). Organizational Resources, KM Process Capability and Strategic Flexibility: A Dynamic Resource-Capability Perspective. Journal of Knowledge Management. https://doi.org/10.1108/jkm-10-2017-0460
Bharadwaj, S. S., & Lal, P. (2012). Exploring the Impact of Cloud Computing Adoption on Organizational Flexibility: A Client Perspective. https://doi.org/10.1109/iccctam.2012.6488085
Chang, Y., Wong, S. F., Eze, U. C., & Lee, H. (2019). The Effect of IT Ambidexterity and Cloud Computing Absorptive Capacity on Competitive Advantage. Industrial Management & Data Systems. https://doi.org/10.1108/imds-05-2018-0196
García‐Sánchez, E., Morales, V. J. G., & Rojas, R. M. (2018). Influence of Technological Assets on Organizational Performance Through Absorptive Capacity, Organizational Innovation and Internal Labour Flexibility. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su10030770
Grewal, R., & Tansuhaj, P. (2001). Building Organizational Capabilities for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic Flexibility. Journal of Marketing. https://doi.org/10.1509/jmkg.65.2.67.18259
Jin, L., Zhou, L., Zhang, X., Chen, Z., & Tian, F. (2018). Technological Configuration Capability, Strategic Flexibility, and Organizational Performance in Chinese High-Tech Organizations. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su10051665
Lal, P., & Bharadwaj, S. S. (2016). Understanding the Impact of Cloud-Based Services Adoption on Organizational Flexibility. Journal of Enterprise Information Management. https://doi.org/10.1108/jeim-04-2015-0028
Mohammed, F., Ibrahim, O., Nilashi, M., & Alzurqa, E. (2016). Cloud Computing Adoption Model for E-Government Implementation. Information Development. https://doi.org/10.1177/0266666916656033
Qasem, Y. A. M., Abdullah, R., Atan, R., & Jusoh, Y. Y. a. (2018). Towards Developing a Cloud-Based Education as a Service (Ceaas) Model for Cloud Computing Adoption in Higher Education Institutions. Acta Informatica Malaysia. https://doi.org/10.26480/aim.02.2018.19.20
Senarathna, I., Wilkin, C., Warren, M., Yeoh, W., & Salzman, S. (2018). Factors That Influence Adoption of Cloud Computing: An Empirical Study of Australian SMEs. Australasian Journal of Information Systems. https://doi.org/10.3127/ajis.v22i0.1603
Tong, T., Iqbal, K., & Rahman, A. A. (2022). Core Technological Competence and Competitive Advantage: A Study on Chinese High-Tech SMEs. Frontiers in psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.959448
Zainuddin, N., Yusuff, R. C. M., & Samy, G. N. (2020). Risk Evaluation Using Nominal Group Technique for Cloud Computing Risk Assessment in Healthcare. International Journal on Advanced Science Engineering and Information Technology. https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.1.10169