نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسنده

کارشناسی ارشد MBA در شرکت اجتماعی و کارآفرینی، دانشگاه مموریال، نیوفاندلند، کانادا

چکیده

این تحقیق به بررسی کاربرد فناوری بلاکچین در ایجاد ارزش پایدار برای کسب‌وکارهای نوپا می‌پردازد، با تمرکز بر مزایا، چالش‌ها و پتانسیل برای نوآوری و همکاری در اکوسیستم کسب‌وکار. از طراحی تحقیق کیفی استفاده شده و با بنیان‌گذاران و مدیران ارشد کسب‌وکارهای نوپا که از فناوری بلاکچین در عملیات خود بهره می‌برند، مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند انجام شد. داده‌ها از طریق تحلیل موضوعی مورد بررسی قرار گرفتند تا مضامین اصلی و فرعی شناسایی شوند. چهار مضمون اصلی شناسایی شدند: (۱) کاربردهای بلاکچین، که به امنیت داده‌ها، شفافیت، کاهش هزینه‌ها، و تسهیل در امور مالی اشاره دارد؛ (۲) فرصت‌ها و چالش‌ها، شامل مقاومت در برابر تغییر، مسائل قانونی و مقرراتی، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و دسترسی به منابع؛ (۳) تأثیر بلاکچین بر نوآوری، که توسعه محصولات و خدمات جدید، بهبود فرآیندهای کسب‌وکار، و ایجاد بازارهای جدید را توصیف می‌کند؛ (۴) مشارکت و همکاری در اکوسیستم، با تمرکز بر توسعه شبکه‌های تجاری، دسترسی به منابع و سرمایه، و ترویج استانداردها و پروتکل‌ها. فناوری بلاکچین فرصت‌های قابل توجهی برای کسب‌وکارهای نوپا فراهم می‌آورد تا به بهبود شفافیت، کارایی و امنیت کمک کرده و به ایجاد ارزش پایدار کمک کنند. با این حال، برای استفاده کامل از این مزایا، کسب‌وکارهای نوپا باید چالش‌های مربوط به پذیرش، قوانین و سرمایه‌گذاری اولیه را مدیریت کنند.

عنوان مقاله [English]

Application of Blockchain in Creating Sustainable Value for Startups

نویسنده [English]

  • Susan Jafari

MBA in Social Enterprise and entrepreneurship, Memorial University of Newfoundland, Canada

چکیده [English]

This study aims to explore the application of blockchain technology in creating sustainable value for startups, focusing on its benefits, challenges, and the potential for innovation and collaboration within the business ecosystem. A qualitative research design was adopted, utilizing semi-structured interviews with founders and senior managers of startups that incorporate blockchain technology into their operations. Data were analyzed through thematic analysis to identify key themes and subthemes. Four main themes were identified: (1) Blockchain applications, highlighting data security, transparency, cost reduction, and financial facilitation; (2) Opportunities and challenges, including resistance to change, regulatory issues, initial investment needs, and resource access; (3) The impact of blockchain on innovation, outlining product and service development, business process improvements, and new market creation; (4) Collaboration and partnership in the ecosystem, focusing on business network development, resource and capital access, and the promotion of standards and protocols. Blockchain technology offers significant opportunities for startups to enhance transparency, efficiency, and security, contributing to the creation of sustainable value. However, to fully leverage these benefits, startups must navigate challenges related to adoption, regulation, and initial investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Startups
  • Sustainable Value
  • Innovation
  • Business Ecosystem
  • Challenges
Abdennadher, S., Grassa, R., Abdulla, H., & Alfalasi, A. (2021). The Effects of Blockchain Technology on the Accounting and Assurance Profession in the UAE: An Exploratory Study. Journal of Financial Reporting and Accounting. https://doi.org/10.1108/jfra-05-2020-0151
Ciupa, K. (2019). Decentralized Business Models: Impact of Blockchain Technology on Business Model Generation. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6509
Deng, Q. T. (2020). Application Analysis on Blockchain Technology in Cross-Border Payment. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200306.050
Friedlmaier, M., Tumasjan, A., & Welpe, I. M. (2016). Disrupting Industries With Blockchain: The Industry, Venture Capital Funding, and Regional Distribution of Blockchain Ventures. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2854756
Frozza, T., Lima, E. P. d., & Sergio, E. G. d. C. (2022). Knowledge Management and Blockchain Technology for Organizational Sustainability. Brazilian Journal of Operations & Production Management. https://doi.org/10.14488/bjopm.1354.2023
Grover, P. S., Kar, A. K., & Ilavarasan, P. V. (2018). Blockchain for Businesses: A Systematic Literature Review. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02131-3_29
Hooper, A. J., & Holtbrügge, D. (2020). Blockchain Technology in International Business: Changing the Agenda for Global Governance. Review of International Business and Strategy. https://doi.org/10.1108/ribs-06-2019-0078
Khanfar, A. A., Iranmanesh, M., Ghobakhloo, M., Senali, M. G., & Fathi, M. (2021). Applications of Blockchain Technology in Sustainable Manufacturing and Supply Chain Management: A Systematic Review. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su13147870
Marikyan, D., Papagiannidis, S., Rana, O., & Ranjan, R. (2021). Blockchain in a Business Model: Exploring Benefits and Risks. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85447-8_46
Nikolakis, W., John, L., & Krishnan, H. (2018). How Blockchain Can Shape Sustainable Global Value Chains: An Evidence, Verifiability, and Enforceability (EVE) Framework. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su10113926
Paardenkooper, K. (2019). Creating Value for Small and Medium Enterprises With the Logistic Applications of Blockchain. https://doi.org/10.2991/icdtli-19.2019.48
Rijanto, A. (2020). Business Financing and Blockchain Technology Adoption in Agroindustry. Journal of Science and Technology Policy Management. https://doi.org/10.1108/jstpm-03-2020-0065
Sadeghi, M. (2023). Enterprise Blockchain Solutions for Vibrant Construction Ecosystem: Grey Ordinal Priority Approach. Grey Systems Theory and Application. https://doi.org/10.1108/gs-07-2023-0060
Savelyeva, T., & Park, J. (2022). Blockchain Technology for Sustainable Education. British Journal of Educational Technology. https://doi.org/10.1111/bjet.13273
Tavares, E. C., Meirelles, F. d. S., Tavares, E. C., Cunha, M. A., & Schunk, L. M. (2020). Blockchain in the Amazon: Creating Public Value and Promoting Sustainability. Information Technology for Development. https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1848772
Unny, R. B., & Lal, B. (2020). Blockchain in Supply Chain Management: A Review of the Capability Maturity Model. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64849-7_14
Wan, P. K., Huang, L., & Holtskog, H. (2020). Blockchain-Enabled Information Sharing Within a Supply Chain: A Systematic Literature Review. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2020.2980142
Xu, M. (2021). The Impact of Blockchain Technology on Stock Price: An Emprical Study. SHS Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20219604008