نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه لیک هد، جاده 955 اولیور، خلیج تاندر، ON P7B 5E1، کانادا

2 گروه مدیریت، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر سیستم‌های توصیه‌گر بر بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری کارآفرینانه می‌پردازد، با تمرکز بر دقت، قابلیت استفاده و تأثیرات بلندمدت آن بر پایداری و رشد کسب‌وکار. با استفاده از طراحی تحقیق کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۹ کارآفرین از بخش‌های مختلف جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد تا مضامین و زیرمضامین اصلی مرتبط با استفاده و تأثیر سیستم‌های توصیه‌گر در محیط‌های کارآفرینانه شناسایی شوند. سه مضمون اصلی شامل اثربخشی سیستم‌های توصیه‌گر، تأثیرات بلندمدت، و چالش‌ها و محدودیت‌ها شناسایی شدند. در زمینه اثربخشی سیستم‌های توصیه‌گر، دقت توصیه‌ها، سهولت استفاده و تأثیر بر تصمیم‌گیری مورد بررسی قرار گرفت. تأثیرات بلندمدت شامل پایداری کسب‌وکار، رشد و نوآوری کسب‌وکار، در حالی که چالش‌ها و محدودیت‌ها بر مسائل فنی و تکنولوژیکی، مقاومت سازمانی، و نگرانی‌های حریم خصوصی و اخلاقی تمرکز داشت. یافته‌ها نقش قابل توجه سیستم‌های توصیه‌گر در تسهیل تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و کارآمد در میان کارآفرینان را مورد تأکید قرار داده، پتانسیل این سیستم‌ها برای کمک به رشد و نوآوری کسب‌وکار را نشان می‌دهد، ضمن اینکه به چالش‌ها و محدودیت‌هایی که نیاز به رسیدگی دارند، اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Recommendation Systems in Enhancing Entrepreneurial Decision-Making

نویسندگان [English]

  • Sepehr Khajeh Naeeni 1
  • Nilofar Nouhi 2

1 Department of Chemical Engineering, Lakehead University, 955 Oliver Road, Thunder Bay, ON P7B 5E1, Canada

2 Department of Management, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

چکیده [English]

This study aims to explore the impact of recommendation systems on improving entrepreneurial decision-making processes, with a focus on accuracy, usability, and the resultant long-term effects on business sustainability and growth. Utilizing a qualitative research design, data were collected through semi-structured interviews with 19 entrepreneurs from various sectors. Data analysis was conducted using content analysis to identify main themes and sub-themes related to the use and impact of recommendation systems in entrepreneurial settings. The study identified three main themes: the effectiveness of recommendation systems, long-term impacts, and challenges and limitations. Under the effectiveness of recommendation systems, categories such as the accuracy of recommendations, ease of use, and the impact on decision-making were discussed. Long-term impacts explored included business sustainability, business growth and innovation, while challenges and limitations focused on technical and technological issues, organizational resistance, and privacy and ethical concerns. The findings underscore the significant role of recommendation systems in facilitating informed and efficient decision-making among entrepreneurs, highlighting the potential of these systems to contribute to business growth and innovation while also acknowledging the challenges and limitations that need to be addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recommendation Systems
  • Entrepreneurial Decision-Making
  • Business Sustainability
  • Innovation
  • Challenges and Limitations
Ahmad, M., Shah, S. Z. A., & Abbass, Y. (2020). The Role of Heuristic-Driven Biases in Entrepreneurial Strategic Decision-Making: Evidence From an Emerging Economy. Management Decision. https://doi.org/10.1108/md-09-2019-1231
Caliendo, M., Fossen, F. M., & Kritikos, A. S. (2008). The Impact of Risk Attitudes on Entrepreneurial Survival. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1424853
Caliendo, M., Fossen, F. M., & Kritikos, A. S. (2012). Trust, Positive Reciprocity, and Negative Reciprocity: Do These Traits Impact Entrepreneurial Dynamics? Journal of Economic Psychology. https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.01.005
Chen, F., Lin, M.-X., & Wang, T. (2018). Sustainable Resource Acquisition Path: A Dynamic Model of Embedded Entrepreneurial Network Governance Under Uncertainty. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su10114061
Feng, Y., & Huang, W. (2021). A Recommendation Model for College Career Entrepreneurship Projects Based on Deep Learning. Wireless Communications and Mobile Computing. https://doi.org/10.1155/2021/1418333
Kumar, S. B., & Sudarsanam, N. (2022). A Decision-Making Framework for Entrepreneurial Venture in Emerging Economies. International Journal of Global Business and Competitiveness. https://doi.org/10.1007/s42943-021-00044-6
Li, X., Zhou, J., & Lan, S. (2019). The Influence of Entrepreneurial Team’s Cognitive Adaptability on Its Risk Decision Making. Industrial Management & Data Systems. https://doi.org/10.1108/imds-03-2019-0178
Mahmud, M., Soetanto, D., & Jack, S. (2021). A Contingency Theory Perspective of Environmental Management: Empirical Evidence From Entrepreneurial Firms. Journal of General Management. https://doi.org/10.1177/0306307021991489
Manesh, M. F., Flamini, G., Petrolo, D., & Palumbo, R. (2021). A Round of Dancing and Then One More: Embedding Intuition in the Ballet of Entrepreneurial Decision Making. International Entrepreneurship and Management Journal. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00752-8
Stroe, S., Parida, V., & Wincent, J. (2018). Effectuation or Causation: An fsQCA Analysis of Entrepreneurial Passion, Risk Perception, and Self-Efficacy. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.035
Xing, R., Zhou, N., & Dang, Z. (2022). The Relationship Between Cognitive Adaptability and Entrepreneurial Decision-Making Quality: A Moderating Effect of Environmental Uncertainty. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220107.006
Zhang, Z., Zhu, L., Chen, G., Lü, S., Zhao, Q., & Feng, R. (2021). How Entrepreneurial Team Heterogeneity Impacts Decision-Making Performance? An Input-Process-Output Approach. Chinese Management Studies. https://doi.org/10.1108/cms-12-2020-0564