سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

در عصر حاضر، که تحولات فناورانه با سرعت بی‌سابقه‌ای رو به گسترش است، نقش استراتژیک مدیریت فناوری و کارآفرینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. سردبیری مجله "تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک" افتخار دارد که به بررسی و تحلیل این تحولات پرداخته و درکی عمیق از چگونگی تأثیر فناوری بر استراتژی‌های کسب‌وکار و مدیریت ارائه دهد. این مجله می‌کوشد تا با ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های علمی، زمینه‌ساز بحث و تبادل نظر در زمینه‌های مرتبط با تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک باشد. امید است که مطالب منتشر شده در این مجله بتوانند نقش مهمی در توسعه دانش و فهم ما از این حوزه‌های حیاتی ایفا کنند و به تقویت ارتباط بین تحقیقات علمی و کاربردهای عملی در عرصه‌های کسب‌وکار کمک نمایند. در نهایت، مفهوم مدیریت استراتژیک فناوری و کارآفرینی فراتر از به کارگیری ابزارها و تکنیک‌های نوین است. در واقع، این مفهوم به معنای پرورش زمینه‌ای برای نوآوری مستمر و ایجاد فرهنگی است که در آن افراد تشویق به تفکر خلاق و ریسک‌پذیری می‌شوند. مدیریت استراتژیک در عصر دیجیتال نیازمند دیدگاهی است که توانایی سازگاری با تغییرات سریع محیطی و استفاده از فناوری به عنوان یک اهرم رقابتی را دارا باشد. با توجه به این موضوعات، تلاش‌های پژوهشی و عملی در این حوزه می‌توانند به ایجاد مدل‌های کسب‌وکار انعطاف‌پذیرتر، نوآورانه‌تر و مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده کمک کنند. از این رو، این مجله متعهد به ارائه مطالبی است که نه تنها دانش فعلی را به چالش می‌کشد بلکه دیدگاه‌های جدیدی را برای تحقیق و عمل در این حوزه‌های حیاتی فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges and Opportunities of Emerging Technologies in Strategic Management

نویسنده [English]

  • Hamdi Shafizadeh

Associate Professor, Educational Management Department, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

چکیده [English]

In the present era, where technological advancements are expanding at an unprecedented rate, the strategic role of technology management and entrepreneurship has increasingly become a focal point of attention. The editorial team of the "Journal of Technology in Entrepreneurship and Strategic Management" is proud to delve into and analyze these developments, providing a deep understanding of how technology impacts business strategies and management. This journal strives to facilitate discussion and exchange of ideas in the fields related to technology in entrepreneurship and strategic management. It is hoped that the articles published in this journal will play a significant role in advancing our knowledge and understanding of these vital areas and contribute to strengthening the link between scientific research and practical applications in the business arena. Ultimately, the concept of strategic management of technology and entrepreneurship goes beyond the mere use of new tools and techniques. In fact, it signifies fostering an environment conducive to continuous innovation and creating a culture that encourages creative thinking and risk-taking. Strategic management in the digital age requires a perspective that can adapt to rapid environmental changes and leverage technology as a competitive lever. Given these considerations, research and practical efforts in this area can lead to the development of more flexible, innovative, and resilient business models capable of facing future challenges. Therefore, this journal is committed to presenting content that not only challenges current knowledge but also provides new perspectives for research and practice in these critical fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges and Opportunities
  • Emerging Technologies
  • Strategic Management
Calitz, A. P., Bosire, S., & Cullen, M. (2018). The Role of Business Intelligence in Sustainability Reporting for South African Higher Education Institutions. International Journal of Sustainability in Higher Education. https://doi.org/10.1108/ijshe-10-2016-0186
Carlsson, L. (2023). Strategizing Organizational Capabilities for Industrial Digitalization – Exploring Managers' Technological Frames. Journal of Manufacturing Technology Management. https://doi.org/10.1108/jmtm-07-2022-0252
Gluch, P., Svensson, I., & Bröchner, J. (2023). Municipal Facilities Managers as Strategists. Facilities. https://doi.org/10.1108/f-11-2022-0149
Goldfarb, A., & Yang, B. (2009). Are All Managers Created Equal? Journal of Marketing Research. https://doi.org/10.1509/jmkr.46.5.612
Han, C., & Gao, S. (2019). A Chain Multiple Mediation Model Linking Strategic, Management, and Technological Innovations to Firm Competitiveness. Review of Business Management. https://doi.org/10.7819/rbgn.v21i5.4030