نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

گروه مدیریت محیط زیست ، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی نقش پیشرفت‌های فناورانه و تأثیر آن‌ها بر تحول اکوسیستم‌های کارآفرینی می‌پردازد. با تکیه بر مطالعات اخیر، ما به تعامل بین دانش علمی، فناوری، و کارآفرینی نوپا می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چگونه ادغام این عناصر می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رشد اقتصادی منجر شود. اهمیت انتقال فناوری در تقویت کارآفرینی اجتماعی و طراحی اکوسیستم‌های نوآورانه برای حل چالش‌های اجتماعی تأکید می‌یابد. همچنین، این مقاله به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌هایی که کارآفرینان در مواجهه با پیشرفت‌های فناورانه دارند، می‌پردازد و نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در ترویج کارآفرینی فناورانه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این تحلیل به درک بهتر از چگونگی پرورش یک منظره کارآفرینی شکوفا در عصر دیجیتال کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology and Evolution of Entrepreneurial Ecosystems

نویسنده [English]

  • Firoozeh Saadati

Department of Environmental Management, Khorasgan Branch (Isfahan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This article examines the role of technological advancements and their impact on the transformation of entrepreneurial ecosystems. Drawing on recent studies, we explore the interplay between scientific knowledge, technology, and nascent entrepreneurship, demonstrating how the integration of these elements can lead to the creation of new businesses and economic growth. The importance of technology transfer in bolstering social entrepreneurship and designing innovative ecosystems to tackle social challenges is emphasized. Additionally, the article analyzes the challenges and opportunities entrepreneurs face in adapting to technological progress and examines the role of governments and supportive policies in promoting technological entrepreneurship. This analysis contributes to a better understanding of how to nurture a thriving entrepreneurial landscape in the digital age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Evolution of Ecosystems
  • Entrepreneurial
Bayramov, E. A. (2021). Analysis of Tendencies in the Functioning of Innovative Entrepreneurship in the Context of Technological Progress. Sciencerise. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002198
Gerli, F., Chiodo, V., & Bengo, I. (2020). Technology Transfer for Social Entrepreneurship: Designing Problem-Oriented Innovation Ecosystems. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su13010020
Ghorashi, S. S., & Hejazi, S. R. (2023). Toward a Model for the Policy Requirements of Technological Entrepreneurship in the Urban Ecosystem. Isprs Annals of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences. https://doi.org/10.5194/isprs-annals-x-4-w1-2022-235-2023
Rodríguez-Peña, A. (2021). Assessing the Impact of Corporate Entrepreneurship in the Financial Performance of Subsidiaries of Colombian Business Groups: Under Environmental Dynamism Moderation. Journal of Innovation and Entrepreneurship. https://doi.org/10.1186/s13731-021-00152-w
Yoon, H., Kim, N., Buisson, B., & Phillips, F. (2018). A Cross-National Study of Knowledge, Government Intervention, and Innovative Nascent Entrepreneurship. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.11.040