نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و مشاوره، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

2 گروه علوم اجتماعی، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

3 گروه جامعه شناسی فرهنگ، استانبول، ترکیه

چکیده

این تحقیق با هدف کاوش و شناسایی استراتژی‌های مؤثر برای بهبود تعامل مشتری از طریق استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در بازارهای آنلاین انجام شد. در این پژوهش رویکرد تحقیق کیفی مورد استفاده قرار گرفته است، با تمرکز بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی آنلاین. شرکت‌کنندگان بر اساس تجربه مستقیم‌شان با فناوری‌های AI برای تعامل با مشتری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوا برای شناسایی مضامین و الگوهای کلیدی تجزیه و تحلیل شدند. چهار مضمون اصلی شناسایی شدند: استراتژی‌های شخصی‌سازی، استراتژی‌های تعاملی، استراتژی‌های بهینه‌سازی، و استراتژی‌های وفادارسازی. هر مضمون شامل دسته‌بندی‌ها و مفاهیم مختلفی بود که راه‌های متنوع استفاده از فناوری‌های AI برای بهبود تعامل با مشتری را نشان می‌داد. استراتژی‌های شخصی‌سازی بر توصیه‌های محصول سفارشی و پیشنهادات مبتنی بر رفتار تأکید داشتند. استراتژی‌های تعاملی بر بهبود تعامل در شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های مجازی متمرکز بودند. استراتژی‌های بهینه‌سازی با بهینه‌سازی مسیر خرید و عملکرد سایت سروکار داشتند. استراتژی‌های وفادارسازی اهمیت برنامه‌های وفاداری مبتنی بر داده و تجربیات شخصی‌سازی شده پس از فروش را مورد توجه قرار دادند. بنابراین، با استفاده از AI در شخصی‌سازی، تعامل، بهینه‌سازی و وفادارسازی، کسب‌وکارها می‌توانند تجربه مشتری آنلاین را به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود ببخشند، در نتیجه روابط عمیق‌تری با مشتریان ایجاد کرده و وفاداری آن‌ها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for Enhancing Customer Engagement Using Artificial Intelligence Technologies in Online Markets

نویسندگان [English]

  • Kamdin Parsakia 1
  • Mohammadbagher Jafari 2 3

1 Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

2 Department of Social Sciences, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

3 Department of Sociology of Culture, Istanbul, Türkiye

چکیده [English]

This study aims to explore and identify the effective strategies for enhancing customer engagement through the use of artificial intelligence (AI) technologies in online marketplaces. A qualitative research approach was adopted, focusing on semi-structured interviews with managers and experts in the fields of information technology and online marketing. Participants were selected based on their direct experience with AI technologies for customer engagement. The data were analyzed using content analysis to identify key themes and patterns. Four main themes were identified: Personalization Strategies, Interactive Strategies, Optimization Strategies, and Loyalty Strategies. Each theme comprised various categories and concepts, highlighting the diverse ways AI technologies can be utilized to improve customer interaction. Personalization strategies emphasized customized product recommendations and behavior-based offers. Interactive strategies focused on enhancing social media engagement and virtual technologies. Optimization strategies dealt with streamlining the shopping journey and site performance. Loyalty strategies underlined the importance of data-driven loyalty programs and post-purchase personalized experiences. Thus, by leveraging AI for personalization, interaction, optimization, and loyalty, businesses can significantly enhance the online customer experience, thereby fostering deeper relationships and increased customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Customer Engagement
  • Online Markets
  • Personalization
  • Optimization
  • Loyalty
  • Interactive Communication
Ai-zhong, H. E., & Zhang, Y. (2022). AI-powered Touch Points in the Customer Journey: A Systematic Literature Review and Research Agenda. Journal of Research in Interactive Marketing. https://doi.org/10.1108/jrim-03-2022-0082
Ameen, N., Cheah, J.-H., & Kumar, S. (2022). It's all part of the customer journey: The impact of augmented reality, chatbots, and social media on the body image and self-esteem of Generation Z female consumers. Psychology & Marketing, 39(11), 2110-2129. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/mar.21715
Chen, J. S., Le, T.-T.-Y., & Florence, D. (2021). Usability and Responsiveness of Artificial Intelligence Chatbot on Online Customer Experience in E-Retailing. International Journal of Retail & Distribution Management. https://doi.org/10.1108/ijrdm-08-2020-0312
Ding, Y., Tu, R., Xu, Y., & Park, S. K. (2022). Repurchase Intentions of New E-Commerce Users in the COVID-19 Context: The Mediation Role of Brand Love. Frontiers in psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.968722
Dolganova, O. (2021). Improving Customer Experience With Artificial Intelligence by Adhering to Ethical Principles. Business Informatics. https://doi.org/10.17323/2587-814x.2021.2.34.46
Han, D. (2020). The Effects of Voice-Based AI Chatbots on Korean EFL Middle School Students’ Speaking Competence and Affective Domains. Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange. https://doi.org/10.47116/apjcri.2020.07.07
Li, Z. (2022). Accurate Digital Marketing Communication Based on Intelligent Data Analysis. Scientific Programming. https://doi.org/10.1155/2022/8294891
Parsakia, K. (2023). The Effect of Chatbots and AI on The Self-Efficacy, Self-Esteem, Problem-Solving and Critical Thinking of Students. Health Nexus, 1(1), 71-76. https://doi.org/10.61838/hn.1.1.14
Steinhoff, L., Arli, D., Weaven, S., & Kozlenkova, I. V. (2018). Online Relationship Marketing. Journal of the Academy of Marketing Science. https://doi.org/10.1007/s11747-018-0621-6
Yang, X., Li, H., Ni, L., & Li, T. (2021). Application of Artificial Intelligence in Precision Marketing. Journal of Organizational and End User Computing. https://doi.org/10.4018/joeuc.20210701.oa10
Yildiz Durak, H. (2023). Conversational agent-based guidance: examining the effect of chatbot usage frequency and satisfaction on visual design self-efficacy, engagement, satisfaction, and learner autonomy. Education and Information Technologies, 28(1), 471-488. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11149-7
Zaman, K. (2022). Transformation of Marketing Decisions Through Artificial Intelligence and Digital Marketing. Journal of Marketing Strategies. https://doi.org/10.52633/jms.v4i2.210