نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره شغلی، گروه روانشناسی و مشاوره، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

2 گروه روانشناسی و مشاوره، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

چکیده

این مطالعه به هدف بررسی تأثیر فناوری‌های آموزشی بر کارآفرینی آموزشی می‌پردازد، با تمرکز بر نحوه تسهیل یادگیری، نوآوری، و توسعه مهارت‌های کارآفرینانه توسط این فناوری‌ها. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، داده‌ها صرفاً از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شدند. پانزده شرکت‌کننده شامل متخصصین، مدرسین، و کارآفرینان در حوزه فناوری‌های آموزشی از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند تا تضمین شود که تجارب و دیدگاه‌های متنوعی نمایندگی شده‌اند. تحلیل چهار مقوله اصلی را شناسایی کرد: تأثیرات فناوری‌های آموزشی بر کارآفرینی، چالش‌های پیش روی کارآفرینان آموزشی، فرصت‌های نوین در کارآفرینی آموزشی، و نقش زیرساخت‌های فناوری در توسعه کارآفرینی آموزشی. هر مقوله اصلی شامل مقولات فرعی و مفاهیم متنوعی بود که تأثیر چندوجهی فناوری‌های آموزشی بر کارآفرینی آموزشی را نمایان می‌ساخت. فناوری‌های آموزشی نقش کلیدی در بهبود کارآفرینی آموزشی ایفا می‌کنند، با فراهم آوردن فرصت‌های یادگیری جدید، تسهیل دسترسی به منابع، و پرورش مهارت‌های کارآفرینی ضروری. با وجود مواجهه با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های مالی و مقاومت در برابر تغییر، ادغام نوآوری‌های فناورانه پتانسیل قابل توجهی برای آینده آموزش کارآفرینی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Educational Technologies on Entrepreneurial Education

نویسندگان [English]

  • Seyed Hadi Seyed Alitabar 1
  • Zohreh Zadhasn 2

1 Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

2 Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

چکیده [English]

This study aims to explore the influence of educational technologies on entrepreneurial education, focusing on how these technologies facilitate learning, innovation, and the development of entrepreneurial skills. Utilizing a qualitative research approach, this study gathered data exclusively through semi-structured interviews. Fifteen participants, including experts, educators, and entrepreneurs in the field of educational technology, were selected through purposive sampling to ensure a wide range of experiences and perspectives were represented. The analysis identified four main themes: the impacts of educational technologies on entrepreneurship, challenges facing educational entrepreneurs, new opportunities in entrepreneurial education, and the role of technological infrastructure in the development of entrepreneurial education. Each main theme consisted of various sub-themes and concepts that highlighted the multifaceted influence of educational technologies on entrepreneurial education. Educational technologies play a crucial role in enhancing entrepreneurial education by providing new learning opportunities, facilitating access to resources, and fostering the development of essential entrepreneurial skills. Despite facing challenges such as financial constraints and resistance to change, the integration of technological innovations offers significant potential for the future of entrepreneurial education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Technologies
  • Entrepreneurial Education
  • Innovation
  • Qualitative Research
  • Challenges
  • Opportunities
Kazmi, S. Z. A., & Nábrádi, A. (2017). New Venture Creation – The Influence of Entrepreneurship Education on Students’ Behavior (A Literature – Review Based Study). Applied Studies in Agribusiness and Commerce. https://doi.org/10.19041/apstract/2017/1-2/18
Kleine, K., Giones, F., & Tegtmeier, S. (2019). The Learning Process in Technology Entrepreneurship Education—Insights From an Engineering Degree. Journal of Small Business Management. https://doi.org/10.1111/jsbm.12514
Liguori, E. W., & Winkler, C. (2020). From Offline to Online: Challenges and Opportunities for Entrepreneurship Education Following the COVID-19 Pandemic. Entrepreneurship Education and Pedagogy. https://doi.org/10.1177/2515127420916738
Mensah-Williams, E., & Derera, E. (2023). Conceptualising Impact Measurements of Entrepreneurship Education Outcomes: A Scoping Review. Acta Commercii. https://doi.org/10.4102/ac.v23i1.1053
Pergelova, A., Angulo-Ruiz, F., Manolova, T. S., & Yordanova, D. (2023). Entrepreneurship Education and Its Gendered Effects on Feasibility, Desirability and Intentions for Technology Entrepreneurship Among STEM Students. International Journal of Gender and Entrepreneurship. https://doi.org/10.1108/ijge-08-2022-0139
Upadhyay, N., Upadhyay, S., Al-Debei, M. M., Baabdullah, A. M., & Dwivedi, Y. K. (2022). The Influence of Digital Entrepreneurship and Entrepreneurial Orientation on Intention of Family Businesses to Adopt Artificial Intelligence: Examining the Mediating Role of Business Innovativeness. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. https://doi.org/10.1108/ijebr-02-2022-0154
Ward, T. B. (2004). Cognition, creativity, and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 19(2), 173-188. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00005-3
Xing, R., Zhou, N., & Dang, Z. (2022). The Relationship Between Cognitive Adaptability and Entrepreneurial Decision-Making Quality: A Moderating Effect of Environmental Uncertainty. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220107.006
Xu, A., Johari, S., Khadem Olomoom, A. H., Khabaz, M., Umurzoqovich, R., Hosseini, S., & Semiromi, D. T. (2023). Investigation of management of international education considering sustainable medical tourism and entrepreneurship. Heliyon, 9, e12691. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12691
Xu, C., & Cai, S. (2022). Optimization of Innovation and Entrepreneurship Education and Training System in Colleges and Universities Based on OpenStack Cloud Computing. Scientific Programming. https://doi.org/10.1155/2022/2868499