نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسنده

کارشناسی ارشد MBA در شرکت اجتماعی و کارآفرینی، دانشگاه مموریال، نیوفاندلند، کانادا

چکیده

در عصر کنونی، فناوری نقش محوری در توسعه کسب‌وکارهای کارآفرینانه ایفا می‌کند. با این حال، کارآفرینان در مسیر استفاده و ادغام فناوری با چالش‌های متعددی روبرو هستند که می‌تواند رشد و پیشرفت آن‌ها را محدود کند. هدف از این مطالعه شناسایی و تحلیل موانع فناورانه‌ای است که کارآفرینان در مسیر توسعه کسب‌وکارهای خود با آن مواجه هستند. این پژوهش از رویکرد کیفی با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با بیست و سه کارآفرین انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها شش موضوع اصلی موانع فناورانه را نشان داد: موانع محیطی، موانع فرهنگی-اجتماعی، موانع تکنولوژیکی، موانع بازار، مهارت‌ها و دانش، و کارآفرینی مهاجرتی. این موانع شامل چالش‌های مربوط به قوانین و مقررات، دسترسی به منابع مالی، تفاوت‌های جنسیتی، و دیگر موضوعات بودند. این مطالعه نشان می‌دهد که کارآفرینان برای دستیابی به موفقیت و استفاده بهینه از فناوری در کسب‌وکارهای خود، نیازمند غلبه بر مجموعه‌ای از موانع فناورانه هستند. توجه به این موانع و طراحی راهکارهایی برای رفع آن‌ها می‌تواند به توسعه پایدار کسب‌وکارهای کارآفرینانه کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Technological Barriers in the Path of Entrepreneurship

نویسنده [English]

  • Susan Jafari

MBA in Social Enterprise and entrepreneurship, Memorial University of Newfoundland, Canada

چکیده [English]

In the current era, technology plays a chief role in the development of entrepreneurial businesses. However, entrepreneurs face numerous challenges in utilizing and integrating technology, which can limit their growth and progress. The aim of this study is to identify and analyze the technological barriers that entrepreneurs encounter in the development of their businesses. This qualitative research was conducted using semi-structured interviews with twenty-three entrepreneurs. Data were analyzed through content analysis. The findings revealed six main themes of technological barriers: environmental barriers, cultural-social barriers, technological barriers, market barriers, skills and knowledge, and immigrant entrepreneurship. These barriers include challenges related to laws and regulations, access to financial resources, gender differences, and other issues. This study demonstrates that entrepreneurs need to overcome a set of technological barriers to achieve success and make optimal use of technology in their businesses. Addressing these barriers and designing solutions to overcome them can contribute to the sustainable development of entrepreneurial businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Technological Barriers
  • Environmental Barriers
  • Cultural-Social Barriers
  • Business Development
Aria Parsa, M., & Dalvi Esfahan, M. R. (2023). Mixed Research of Establishing of an Entrepreneurial Model with a Future Research Approach in the Metaverse Era in Knowledge-Based Companies in the Field of Information Technology. Iranian Journal of Educational Society, 9(2), 83-94. https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989737.1388
Ayatakshi-Endow, S., & Steele, J. J. (2021). Striving for Balance: Women Entrepreneurs in Brazil, Their Multiple Gendered Roles and Covid-19. International Journal of Gender and Entrepreneurship. https://doi.org/10.1108/ijge-09-2020-0142
Barth, H., & Zalkat, G. (2020). Immigrant Entrepreneurship in Sweden: The Liability of Newness. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su12166478
Karanasios, S., & Burgess, S. (2008). Tourism and Internet Adoption: A Developing World Perspective. International Journal of Tourism Research. https://doi.org/10.1002/jtr.649
Konstadakopulos, D. (2008). Environmental and Resource Degradation Associated With Small‐Scale Enterprise Clusters in the Red River Delta of Northern Vietnam. Geographical Research. https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2007.00491.x
Manning, S., & Vavilov, S. (2023). Global development agenda meets local opportunities: The rise of development-focused entrepreneurship support. Research Policy, 52(7), 104795. https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104795
Mostafa Zadeh, F., Haghighat Monfared, J., & Keramati, M. A. (2023). Presenting an Interpretive Structural Framework for Entrepreneurship Development in Higher Education with Social and Economic Consequences (Case study: University Central Tehran Branch). Political Sociology of Iran, 5(11), 244-263. https://doi.org/10.30510/psi.2022.331232.3153
Sindhu, S., & Mor, R. S. (2022). Modelling the Interactions Among Enablers of Technology Entrepreneurship: An ISM and Fuzzy-Micmac Approach. Entrepreneurial Business and Economics Review. https://doi.org/10.15678/eber.2022.100206
Zhang, H. (2023). Design and Application of College and University Entrepreneurship Platform Based on MVC Architecture. Procedia Computer Science, 228, 211-222. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.11.025