نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل راهکارهای نوآورانه در مدیریت و بازیافت پسماند در محیط‌های شهری، با تمرکز بر کاربرد فناوری‌های جدید، مشارکت شهروندان، و تلاش‌های مشترک انجام شده است. از یک طرح تحقیق کیفی استفاده شد، که در آن مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به عنوان اصلی‌ترین روش جمع‌آوری داده‌ها به کار رفت. شرکت‌کنندگان شامل کارشناسان، مدیران شهری، فعالان محیط زیست، و افرادی با تجربه و دانش در زمینه مدیریت پسماند و فناوری‌های مرتبط بودند. تجزیه و تحلیل محتوا برای شناسایی مضامین اصلی، مضامین فرعی و مفاهیم مرتبط انجام شد. تحلیل داده‌ها پنج مضمون اصلی را آشکار ساخت: فناوری‌های نوین در بازیافت، مشارکت شهروندان، مدیریت پایدار پسماند، اقتصاد چرخشی، و فرهنگ و اجتماع. این مضامین شامل زیرمجموعه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رباتیک، اینترنت اشیاء برای فناوری‌های نوین در بازیافت؛ آموزش و فرهنگ‌سازی، پاداش و تشویق، و ابتکارات جامعه برای مشارکت شهروندان؛ و سیاست‌های دولتی، زیرساخت‌ها، و استراتژی‌های کاهش تولید پسماند برای مدیریت پایدار پسماند بودند. این مطالعه بر اهمیت به‌کارگیری رویکردهای چندبعدی در مدیریت پسماند تأکید دارد که شامل تکنولوژی، مشارکت جامعه، و همکاری‌های میان بخشی است. این تحقیق پتانسیل فناوری‌های نوآورانه و مشارکت شهروندان را در بهبود فرآیندهای بازیافت و ترویج توسعه پایدار شهری برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovative Solutions for Waste Management and Recycling in Cities

نویسنده [English]

  • Farrokh Tahmasebi

PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil,, Iran

چکیده [English]

This study aims to explore and analyze innovative approaches to waste management and recycling in urban settings, focusing on the application of new technologies, citizen participation, and collaborative efforts. A qualitative research design was employed, utilizing semi-structured interviews as the primary method of data collection. Participants included experts, city managers, environmental activists, and individuals with experience and knowledge in waste management and related technologies. Content analysis was conducted to identify main themes, subthemes, and related concepts. The analysis revealed five main themes: New Technologies in Recycling, Citizen Participation, Sustainable Waste Management, Circular Economy, and Culture and Society. These themes encompassed various subthemes such as Artificial Intelligence, Robotics, Internet of Things (IoT) for New Technologies in Recycling; Education and Culture-Building, Rewards and Incentives, and Community Initiatives for Citizen Participation; and Government Policies, Infrastructure, and Waste Reduction Strategies for Sustainable Waste Management, among others. The study highlights the importance of adopting multidimensional approaches to waste management that incorporate technology, community engagement, and inter-sectoral collaboration. It underscores the potential of innovative technologies and citizen participation in enhancing recycling processes and promoting sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management
  • Recycling
  • Urban Sustainability
  • New Technologies
  • Citizen Participation
  • Circular Economy
Boateng, S., Amoako, P., Appiah, D. O., Poku, A. A., & Garsonu, E. K. (2016). Comparative Analysis of Households Solid Waste Management in Rural and Urban Ghana. Journal of Environmental and Public Health. https://doi.org/10.1155/2016/5780258
Gutberlet, J. (2012). Informal and Cooperative Recycling as a Poverty Eradication Strategy. Geography Compass. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2011.00468.x
Lissah, S. Y., Ayanore, M. A., Krugu, J. K., Aberese-Ako, M., & Ruiter, R. A. C. (2021). Managing Urban Solid Waste in Ghana: Perspectives and Experiences of Municipal Waste Company Managers and Supervisors in an Urban Municipality. PLoS One. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248392
Menyuka, N., Sibanda, M., & Bob, U. (2020). Perceptions of the Challenges and Opportunities of Utilising Organic Waste Through Urban Agriculture in the Durban South Basin. International journal of environmental research and public health. https://doi.org/10.3390/ijerph17041158
Oyake-Ombis, L., Vliet, B. J. M. v., & Mol, A. P. J. (2015). Managing Plastic Waste in East Africa: Niche Innovations in Plastic Production and Solid Waste. Habitat International. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.03.019
Połomka, J., Jędrczak, A., & Myszograj, S. (2020). Risk and Opportunity of Using Plastics From Waste Collected in a Yellow Bag. Polymers. https://doi.org/10.3390/polym12081815
Rutkowski, J., & Rutkowski, E. W. (2015). Expanding Worldwide Urban Solid Waste Recycling: The Brazilian Social Technology in Waste Pickers Inclusion. Waste Management & Research the Journal for a Sustainable Circular Economy. https://doi.org/10.1177/0734242x15607424
Vasconcelos, L., Silva, F. Z., Ferreira, F., Martinho, G., Pires, A., & Ferreira, J. C. (2021). Collaborative Process Design for Waste Management: Co-Constructing Strategies With Stakeholders. Environment Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01822-1
Viva, L., Ciulli, F., Kolk, A., & Rothenberg, G. (2020). Designing Circular Waste Management Strategies: The Case of Organic Waste in Amsterdam. Advanced Sustainable Systems. https://doi.org/10.1002/adsu.202000023