نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، موسسه تحقیقاتی کی من، ریچموند هیل، انتاریو، کانادا

3 گروه جامعه شناسی فرهنگ، استانبول، ترکیه

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی چگونگی استفاده مؤثر از نوآوری‌های فناورانه و کارآفرینی اجتماعی برای رویارویی با مسئله بی‌خانمانی انجام شده‌است، با تمرکز بر شناسایی راهکارهای پایدار و نوآورانه‌ای که می‌توانند به بهبود شرایط زندگی و ادغام اجتماعی افراد بی‌خانمان کمک کنند. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با ۲۷ شرکت‌کننده شامل کارآفرینان اجتماعی، متخصصین فناوری اطلاعات، فعالان حوزه بی‌خانمانی و افرادی که تجربه بی‌خانمانی داشته‌اند، جمع‌آوری شده‌است. تجزیه و تحلیل موضوعی برای شناسایی مضامین اصلی و فرعی انجام شد. تحلیل نشان داد که شش مضمون اصلی شامل فناوری‌های نوین، نوآوری در خدمات اجتماعی، دسترسی به منابع، مشارکت جامعه، پایداری و توسعه، و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی است. این مضامین شامل استراتژی‌های مختلفی بود، از استفاده از اپلیکیشن‌های موبایل و پلتفرم‌های آنلاین برای تسهیل ارتباط و مدیریت داده‌ها گرفته تا ابتکارات کارآفرینی اجتماعی که به بهبود دسترسی به منابع و ترویج اهداف توسعه پایدار می‌پردازند. مطالعه نتیجه می‌گیرد که نوآوری‌های فناورانه و کارآفرینی اجتماعی پتانسیل قابل توجهی برای مقابله با بی‌خانمانی دارند، با ارائه راهکارهای پایدار و تسهیل ادغام اجتماعی. این تحقیق بر اهمیت مشارکت جامعه و نیاز به رویکرد چندبعدی که جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی بی‌خانمانی را در نظر می‌گیرد، تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technological-Based Social Entrepreneurship Strategies for Addressing Homelessness

نویسندگان [English]

  • Zeynolabedin Jafari 1
  • Mohammadbagher Jafari 2 3

1 Department of Sociology, Faculty of economics, Management and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran

2 Department of Social Sciences, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

3 Department of Sociology of Culture, Istanbul, Türkiye

چکیده [English]

This study aims to explore how technological innovations and social entrepreneurship can be effectively utilized to address the issue of homelessness, focusing on identifying sustainable and innovative solutions that can improve the living conditions and social integration of homeless individuals. Employing a qualitative research approach, data were collected through semi-structured interviews with 27 participants, including social entrepreneurs, IT experts, activists in the homelessness sector, and individuals who have experienced homelessness. Thematic analysis was conducted to identify main themes and sub-themes. The analysis revealed six main themes: Innovative Technologies, Innovation in Social Services, Access to Resources, Community Engagement, Sustainability and Development, and Social and Cultural Impacts. These themes encompassed various strategies, ranging from the use of mobile applications and online platforms to foster communication and manage data, to social entrepreneurship initiatives aimed at enhancing access to resources and promoting sustainable development goals. The study concludes that technological innovations and social entrepreneurship hold significant potential to address homelessness by offering sustainable solutions and facilitating social integration. It underscores the importance of community involvement and the need for a multidimensional approach that considers the social and cultural dimensions of homelessness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Homelessness
  • Technological Innovations
  • Sustainability
  • Community Engagement
Belz, F.-M., & Binder, J. K. (2015). Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model. Business Strategy and the Environment. https://doi.org/10.1002/bse.1887
Chandran, D., & Aleidi, A. (2018). Analyzing the Influence of Gender Stereotypes and Social Norms on Female IT Entrepreneurial Intention in Saudi Arabia. https://doi.org/10.24251/hicss.2018.519
Frechette, C., Diasio, S., Luckett, M., Trocchia, P. J., & Natali, S. (2023). Immersive Technology as a Social Marketing Tool: Exploring the Impact of 360-Video &Amp; Virtual Reality on Intent to Help and Attitudes Toward the Homeless. Social Marketing Quarterly. https://doi.org/10.1177/15245004221150796
Harb, Y., & Shang, Y. (2021). Linking Information Technology and Entrepreneurship: A Literature Review. https://doi.org/10.24251/hicss.2021.610
Heaslip, V., Richer, S., Simkhada, B., Doğan, H., & Green, S. (2021). Use of Technology to Promote Health and Wellbeing of People Who Are Homeless: A Systematic Review. International journal of environmental research and public health. https://doi.org/10.3390/ijerph18136845
Herutomo, A., Dhewanto, W., & Prasetio, E. A. (2022). Social Entrepreneurship and Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. European Conference on Innovation and Entrepreneurship. https://doi.org/10.34190/ecie.17.1.505
Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F. L., & Spitzer, J. (2018). Digital Entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. https://doi.org/10.1108/ijebr-06-2018-0425
Li, B. (2023). Effects of Digital Economy on Social Entrepreneurship: Evidence From China. Managerial and Decision Economics. https://doi.org/10.1002/mde.3946
Meanwell, E. (2012). Experiencing Homelessness: A Review of Recent Literature. Sociology Compass. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00432.x
Secundo, G., Vecchio, P. D., & Mele, G. (2020). Social Media for Entrepreneurship: Myth or Reality? A Structured Literature Review and a Future Research Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. https://doi.org/10.1108/ijebr-07-2020-0453
Weller, S., & Ran, B. (2020). Social Entrepreneurship: The Logic of Paradox. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su122410642