نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد MBA، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی چگونگی به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندهای لجستیک و توزیع در کسب‌وکارهای خرده‌فروشی است که منجر به افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مشتریان می‌شود. این تحقیق از طراحی کیفی استفاده کرده و بر مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارکنان بخش‌های لجستیک و توزیع در کسب‌وکارهای خرده‌فروشی مختلف متمرکز بود. شرکت‌کنندگان بر اساس معیارهایی از پیش تعیین‌شده برای تأمین تنوع در تجربیات و دیدگاه‌ها انتخاب شدند. چهار مقوله اصلی شناسایی شد: فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندها، تأثیرات اجتماعی-اقتصادی، و چالش‌ها و راهکارها. هر مقوله شامل زیرمقوله‌ها و مفاهیم خاصی بود که شامل سیستم‌های مدیریت انبار، پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل داده، راهکارهای ارتباطی، بهینه‌سازی توزیع، مدیریت موجودی، افزایش رضایت مشتری، تأثیر بر اشتغال، پایداری زیست‌محیطی، توسعه اقتصادی، موانع فناورانه، مقاومت سازمانی، و مسائل حقوقی و امنیتی می‌شود. این مطالعه به این نتیجه رسید که استفاده استراتژیک از فناوری‌های نوین در لجستیک و توزیع خرده‌فروشی می‌تواند به طور چشمگیری به افزایش کارایی و پایداری عملیاتی کمک کند. با این حال، برای غلبه بر چالش‌های پیاده‌سازی، تمرکز بر توسعه مهارت‌ها، تطبیق فرهنگ سازمانی و برنامه‌ریزی استراتژیک ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilizing Novel Technologies to Enhance Logistics and Distribution Processes in Retail Businesses

نویسندگان [English]

  • Sharareh Darbani 1
  • Ali Yazdani 2

1 Master of Management Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Master's in MBA, Department of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aims to explore how innovative technologies can be employed to improve logistics and distribution processes in retail businesses, enhancing efficiency, reducing costs, and increasing customer satisfaction. A qualitative research design was employed, focusing on semi-structured interviews with managers and employees in the logistics and distribution sectors of various retail businesses. Participants were selected based on predefined criteria to ensure a diverse range of experiences and perspectives. Four main themes emerged from the analysis: Innovative Technologies, Process Improvements, Socio-Economic Impacts, and Challenges and Solutions. Each theme encompasses categories with specific concepts, such as warehouse management systems, data analysis platforms, communication solutions, optimization of distribution, inventory management, enhancing customer satisfaction, employment effects, environmental sustainability, economic development, technological barriers, organizational resistance, and legal and security issues. The study concludes that the strategic use of innovative technologies in retail logistics and distribution can significantly enhance operational efficiency and sustainability. However, overcoming implementation challenges requires a focus on skill development, organizational culture adaptation, and strategic planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retail Business
  • Logistics and Distribution
  • Innovative Technologies
  • Qualitative Research
  • Process Improvement
  • Socio-Economic Impact
Ahmed, I., Mehta, S. S., Ganeshkumar, C., & Natarajan, V. (2022). Learning From Failure to Enhance Performance: A Systematic Literature Review of Retail Failure. Benchmarking an International Journal. https://doi.org/10.1108/bij-04-2021-0189
Baimukhanbetova, E., Sandykbayeva, U., & Jussibaliyeva, A. (2023). Digital Technologies in the Transport and Logistics Industry: Barriers and Implementation Problems. Eurasian Journal of Economic and Business Studies. https://doi.org/10.47703/ejebs.v1i67.255
Klein, P. (2023). A Comparison of the Environmental Sustainability of Brick‐and‐mortar Retailing and Online Retailing: Contrasting Academic Research and Consumer Perceptions. Business and Society Review. https://doi.org/10.1111/basr.12332
Marchet, G., Melacini, M., Perotti, S., Rasini, M., & Tappia, E. (2018). Business Logistics Models in Omni-Channel: A Classification Framework and Empirical Analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. https://doi.org/10.1108/ijpdlm-09-2016-0273
Marín-García, A., Saura, I. G., & Ruiz‐Molina, M. E. (2019). How Do Innovation and Sustainability Contribute to Generate Retail Equity? Evidence From Spanish Retailing. Journal of Product & Brand Management. https://doi.org/10.1108/jpbm-12-2018-2173
Nikiforov, O., Levkin, G., & Simak, R. (2023). Digital Transformation of Logistics Processes in the Transport System - Basic Trend of the Modern World Economy. E3s Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338102007