نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 استادیار گروه تامین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

10.22034/jtesm.2023.193714

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری بلاکچین در افزایش شفافیت و امنیت در معاملات مالی در اکوسیستم کارآفرینی انجام شده است. یک رویکرد تحقیق کیفی مورد استفاده قرار گرفت، که شامل مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان و عمل‌کنندگان در حوزه بلاکچین و مالی بود. داده‌ها از طریق تحلیل موضوعی برای شناسایی موضوعات و دسته‌بندی‌های کلیدی تجزیه و تحلیل شدند. این مطالعه پنج موضوع اصلی را شناسایی کرد: شفافیت در معاملات، امنیت معاملات، تاثیر بر کارآفرینی، پذیرش و چالش‌ها، و زیرساخت‌های فناوری. هر موضوع شامل زیرمجموعه‌ها و مفاهیم متعددی است که فواید بالقوه و چالش‌های پیاده‌سازی بلاکچین در معاملات مالی را نشان می‌دهد. فناوری بلاکچین فرصت‌های قابل توجهی برای بهبود شفافیت و امنیت در معاملات مالی ارائه می‌دهد. با این حال، پذیرش گسترده منوط به غلبه بر چالش‌های فنی و قانونی است. تحقیقات آینده باید بر توسعه استراتژی‌های عملی برای ادغام بلاکچین در بخش‌های مختلف تمرکز کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Blockchain Technology in Enhancing Transparency and Security in Entrepreneurial Financial Transactions

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ehteshamnejad 1
  • Mahdi Pakzad 2

1 Science, Technology and Innovation Economics and Financing, National Research Institute for Science Policy, Tehran 1435894461, Iran

2 Policy Evaluation & STI Monitoring, National Research Institute for Science Policy, Tehran 1435894461, Iran

چکیده [English]

This study aims to explore the impact of blockchain technology on enhancing transparency and security in financial transactions within the entrepreneurial ecosystem. A qualitative research approach was utilized, employing semi-structured interviews with experts and practitioners in the field of blockchain and finance. The data were analyzed through thematic analysis to identify key themes and categories. The study identified five main themes: Transparency in Transactions, Security of Transactions, Impact on Entrepreneurship, Adoption and Challenges, and Technological Infrastructure. Each theme encompasses various sub-categories and concepts highlighting the potential benefits and challenges of implementing blockchain in financial transactions. Blockchain technology offers significant opportunities to enhance transparency and security in financial transactions. However, widespread adoption is contingent upon overcoming technical and regulatory challenges. Future research should focus on developing practical strategies for blockchain integration into various sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Financial Transactions
  • Entrepreneurship
  • Transparency
  • Security
  • Technological Infrastructure