نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.22034/jtesm.2024.436445.1072

چکیده

تحقق اهداف متمایز و متعالی انقلاب اسلامی در سایه دشمنی‌های استکبار جهانی و فشارهای اقتصادی و همچنین در راستای رشد و کمال آحاد جامعه و بسط عدالت، منوط به استفاده از الگوی اقتصادی متناسب با آن است. الگوی معرفی شده در شرایط کنونی کشور توسط مقاوم معظم رهبری، الگوی اقتصاد مقاومتی می‌باشد. بی شک اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، مستلزم تشکیل سرمایه‌های انسانی و اجتماعی مناسب، محیط مناسب و داشتن الگوی رفتاری است. لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی رفتار فردی ایده آل کارکنان سازمان ها درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با بهره‌گیری از نظریه داده بنیاد می‌باشد.پژوهش حاضر از نظر فلسفه کیفی با رویکرد استقرایی بوده و به لحاظ ماهییت پژوهشی اکتشافی است. در این پژوهش محقق با روش داده بنیاد و با استفاده از نرم‌افزار maxqda2018 داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی وکد گذاری نموده است. در پژوهش حاضر 10 خبره (مصاحبه‌شونده) که غالبا"اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی و کارشناسان دستگاههای دولتی بوده اند،منبع تحقیق را تشکیل داده اند.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدل رفتاری کارکنان سازمان‌های دولتی در جهت تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد اصلی ارزش، نگرش و رفتار در سطح فرد و فرهنگ، ساختار و فرآیند در سطح سازمان می‌باشد که خود به مقوله‌های فرعی تقسیم می‌شوند. سپس با توجه به نتایج به دست آمده شرایط علّی، مقوله محوری، زمینه، راهبرد، شرایط مداخله گر و پیامد الگوی رفتاری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به روش نظریه داده بنیاد استخراج گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of achieving the goals of the resistance economy through the ideal individual behavior of the employees of government organizations with a qualitative approach

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Pouryazdani kojour 1
  • Davood kiakojouri 2
  • Mehran Mokhtari Bayekolaei 3
  • Gheydar Ghanbarzadeh Niar 4

1 1. Ph.D student of public Administration, Organizational behavior Tendecy ,faculty of management and accounting, Chalous branch,islamic azad university,chalous, iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

4 Assistant Professor, Department of Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

چکیده [English]

The realization of the distinctive and sublime goals of the Islamic Revolution in the shadow of global arrogance and economic pressures, as well as in the direction of the growth and perfection of the members of the society and the expansion of justice, depends on the use of an economic model that is appropriate to it. The model introduced in the current situation of the country by the supreme leader is the resistance economy model. Undoubtedly, the implementation of the resistance economy model requires the formation of suitable human and social capitals, a suitable environment and having a behavioral model. Therefore, the current research seeks to present the ideal individual behavior model of the organization's employees in order to achieve the goals of the resistance economy by using the data theory of the foundation. In this research, the researcher has categorized and coded the collected data using the foundation data method and using maxqda2018 software. In the current research, 10 experts (interviewees) who were mostly "university professors, executive directors and experts of government agencies" formed the source of the research. The findings of the research indicate that the behavioral model of the employees of government organizations in order to realize the resistance economy model. It has the main dimensions of value, attitude and behavior at the level of the individual and culture, structure and process at the level of the organization, which are divided into subcategories and the consequences of the behavioral pattern in order to realize the resistance economy have been extracted by the foundation data theory method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational behavior
  • Economic Strength
  • individual behaviors
  • Foundation data method