نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/jtesm.2024.356867.1002

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل سیاست‌گذاری بلوغ ورزش نخبه ایران: نقش بسترها، فرایندها و سطوح توسعه بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تربیت‌بدنی، مدیران و کارشناسان سازمان‌های اجرایی، حرفه‌ای ورزشی و اسناد و منابع علمی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به‌صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (16 نفر و 28 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب مفهومی سیاست‌گذاری ورزش نخبه در ایران در 10 منظر شناسایی شده و در 5 سطح مفهومی چارچوب سیاست‌گذاری ورزش نخبه، بسترسازی اجرای سیاست‌های ورزش نخبه، فرایند سیاستی توسعه ورزش نخبه، بلوغ راهبردی سیستم ورزش نخبه و سطح توسعه و کارکردهای ورزش نخبه می‌باشد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش، شناختی از ابعاد سیاست‌گذاری توسعه ورزش نخبه را بر اساس ارتباط آن با مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف ایجاد می‌کند. بر پایه این چارچوب، می‌توان به ارزیابی عینی از سطح فعالیت‌های مدیریت در ورزش نخبه پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان‌های ورزشی برای توسعه سیاست‌گذاری توسعه ورزش نخبه انجام دهند، فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Politicizing Maturity of Iran's Elite Sports: the Role of Platforms, Processes and Levels of Development

نویسندگان [English]

  • Mohsen Paseban 1
  • Mehdi Naderinasab 2
  • Sayed Abbas Biniaz 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Assistant Professor of Sports Physiology, Department of Physical Education and Sports Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The aim of the current research was to analyze the maturity policy of Iran's elite sports: the role of platforms, processes and levels of development. The research method is qualitative with a systematic analysis approach. The statistical population included all members of the faculty of physical education, managers and experts of executive organizations, sports professionals and scientific documents and resources. A sufficient number of statistical samples based on theoretical saturation were purposefully selected and available (16 people and 28 documents). The research instruments included systematic library study and semi-structured interviews and the validity of the instrument was assessed using desirable qualitative validation methods (content validity). Coding and conceptual framing methods were used to analyze the findings. The conceptual framework of elite sports policy in Iran was identified in 10 perspectives and in 5 conceptual levels of elite sports policy framework, the implementation of elite sports policies, the process of elite sports development policy, the strategic maturity of the elite sports system and the level of development and functions. Sport is elite. The framework presented in this study provides an understanding of the dimensions of elite sport development policy based on its relationship with a set of different activities. Based on this framework, it is possible to make an objective assessment of the level of management activities in elite sports and provide scientific information on the appropriate measures that sports organizations should take to develop elite sports development policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity of elite sport
  • Development of sport
  • Elite sport
  • Politicizing