نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد تمام دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jtesm.2024.433308.1070

چکیده

کیفیت محیط زیست تحت تأثیر عوامل مختلفی است یکی از عوامل قابل توجه سیاست‌های پولی و مالی می‌باشد. از این رو مطالعه حاضر به تأثیرات سیاست‌های پولی و مالی بر آلاینده‌های زیست محیطی در ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی طی سال‌های 2020-1980 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد در کوتاه مدت انتشار آلاینده زیست محیطی کربن دی اکسید دوره قبل، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ذخایر قانونی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر انتشار آلاینده زیست محیطی داشته و هزینه‌های دولت اثر منفی در انتشار دی اکسید کربن داشته است. تأثیرات غیر خطی انتشار دی اکسید کربن دوره قبل، شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی، شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک منفی نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک مثبت هزینه‌های دولت، شوک منفی هزینه‌های دولت، شوک منفی نرخ ذخایر قانونی، شوک مثبت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و شوک منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت در انتشار دی اکسید کربن داشته و شوک منفی هزینه دولت در دوره قبل و شوک منفی نرخ ذخایر قانونی تأثیر منفی بر انتشار دی اکسید کربن در کوتاه مدت داشته است. در بلند مدت انتشار آلاینده دی اکسید کربن دوره قبل، شوک منفی هزینه دولت در دوره قبل و شوک مثبت نرخ ذخایر قانونی اثر منفی در انتشار دی اکسید کربن داشته و شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک منفی نرخ رشد اقتصادی، شوک منفی نرخ ذخایر قانونی، شوک مثبت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و شوک منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت در انتشار دی اکسید کربن داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of monetary and financial policies on environmental pollutants in Iran: a non-linear approach

نویسندگان [English]

  • Amir Khalilian 1
  • Jafar Haghighat 2
  • Hossein Asgharpur 2
  • Davood Behboudi 2

1 Doctoral student of economic sciences, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Full Professor, Faculty of Economics and Management, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Environmental quality is influenced by various factors, one of the significant factors is monetary and financial policies. Therefore, the present study deals with the effects of monetary and financial policies on environmental pollutants in Iran using a non-linear approach during the years 1980-2020. The results of the study show that in the short term of carbon dioxide emission in the previous period, the economic growth rate, the legal reserve rate and the ratio of taxes to GDP have a positive effect on the emission of environmental pollutants, and government spending has a negative effect on carbon dioxide emission. It has carbon. Non-linear effects of carbon dioxide emissions in the previous period, positive economic growth rate shock, positive economic growth rate shock in the previous period, negative economic growth rate shock in the previous period, positive government expenditure shock, negative government expenditure shock, negative legal reserve rate shock, The positive shock of the ratio of taxes to GDP and the negative shock of the ratio of taxes to GDP had a positive effect on carbon dioxide emissions, and the negative shock of government spending in the previous period and the negative shock of the legal reserve rate had a negative effect on carbon dioxide emissions in the short term. Is. In the long term, the emission of carbon dioxide pollutant in the previous period, the negative shock of the government expenditure in the previous period and the positive shock of the legal reserve rate had a negative effect on the emission of carbon dioxide, and the positive shock of the economic growth rate of the previous period, the negative shock of the economic growth rate, the negative shock of the rate Legal reserves, the positive shock of the ratio of taxes to GDP and the negative shock of the ratio of taxes to GDP have had a positive effect on the emission of carbon dioxide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary policies
  • financial policies
  • carbon dioxide
  • Iran
  • non-linear approach