نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری‌های نوظهور بر استراتژی‌های مدیریت ریسک در صنعت بیمه می‌پردازد، با تمرکز بر پذیرش، ادغام و چالش‌های مرتبط با این فناوری‌ها. در این پژوهش طرح پژوهش کیفی اتخاذ شده، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران ارشد و کارشناسان فنی از شرکت‌های بیمه مختلف. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل موضوعی صورت گرفت، با شناسایی مضامین و مفاهیم اصلی مرتبط با تأثیر فناوری‌های نوظهور. چهار مضمون اصلی شناسایی شد: تأثیر فناوری‌های نوظهور، استراتژی‌های مدیریت ریسک، چالش‌ها و فرصت‌ها، و تغییرات قانونی و مقرراتی. فناوری‌هایی مانند بلاکچین و هوش مصنوعی شناخته شدند که به بهبود شفافیت، کاهش تقلب و افزایش کارآمدی عملیاتی کمک می‌کنند. چالش‌ها شامل قابلیت بیمه‌پذیری ریسک‌های سایبری و ادغام فناوری‌های جدید در سیستم‌های موجود بود. فناوری‌های نوظهور فرصت‌ها و چالش‌های قابل توجهی برای صنعت بیمه ارائه می‌دهند. در حالی که آن‌ها پتانسیل انقلابی برای تحول در رویه‌های مدیریت ریسک دارند، ادغام مؤثر آن‌ها نیازمند توجه دقیق به عوامل حقوقی، فنی و سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Emerging Technologies on Risk Management Strategies in the Insurance Sector

نویسندگان [English]

  • Sharareh Darbani 1
  • Fatemeh Karimpour 2

1 Master of Management Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Master's degree, Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aims to explore the influence of emerging technologies on risk management strategies within the insurance industry, focusing on the adoption, integration, and challenges associated with these technologies. A qualitative research design was adopted, utilizing semi-structured interviews with senior managers and technical experts from various insurance companies. Data analysis was conducted through thematic analysis, identifying main themes and concepts related to the impact of emerging technologies. The study identified four main themes: the influence of emerging technologies, risk management strategies, challenges and opportunities, and regulatory changes. Emerging technologies like blockchain and artificial intelligence were found to improve transparency, reduce fraud, and enhance operational efficiency. Challenges include the insurability of cyber risks and integrating new technologies within existing systems. Emerging technologies present both significant opportunities and challenges for the insurance industry. While they offer the potential to revolutionize risk management practices, their effective integration requires careful consideration of legal, technical, and organizational factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emerging Technologies
  • Insurance Industry
  • Risk Management
  • Blockchain
  • Artificial Intelligence
  • Cyber Risks
Amponsah, A. A., Adekoya, A. F., & Weyori, B. A. (2021). Blockchain in Insurance: Exploratory Analysis of Prospects and Threats. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. https://doi.org/10.14569/ijacsa.2021.0120153
Biener, C., Eling, M., & Wirfs, J. H. (2014). Insurability of Cyber Risk: An Empirical Analysis. The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice. https://doi.org/10.1057/gpp.2014.19
Cremer, F., Sheehan, B., Fortmann, M., Kia, A. N., Mullins, M., Murphy, F., & Materne, S. (2022). Cyber Risk and Cybersecurity: A Systematic Review of Data Availability. The Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice. https://doi.org/10.1057/s41288-022-00266-6
Cummins, J. D., & Weiss, M. A. (2009). Convergence of Insurance and Financial Markets: Hybrid and Securitized Risk‐Transfer Solutions. Journal of Risk & Insurance. https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2009.01311.x
Lanfranchi, D., & Grassi, L. (2021). Translating Technological Innovation Into Efficiency: The Case of US Public P&C Insurance Companies. Eurasian Economic Review. https://doi.org/10.1007/s40821-021-00189-7
Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V., & Dorofeiev, D. (2021). Innovation Risk Management in Financial Institutions. Investment Management and Financial Innovations. https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.16
Njegomir, V., Demko-Rihter, J., & Bojanić, T. (2021). Disruptive Technologies in the Operation of Insurance Industry. Tehnicki Vjesnik - Technical Gazette. https://doi.org/10.17559/tv-20200922132555
Zaitseva, O. P., Baetova, D., & Goncharenko, L. (2020). Application of Digital Management Technologies in the Agricultural Insurance Sector. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200729.021