اهداف فصلنامه

 1. توسعه علمی و روزآمدسازی دانش مدیریت نوآوری در سازمان‌ها.
 2. تسهیل، انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربیات پژوهشگران و کارشناسان در زمینه مدیریت نوآوری.
 3. ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‌ها.
 4. بهسازی زیرساخت­های علمی مورد نیاز برای توانمندسازی و توسعه قابلیت­های سازمان­ها.
 5. ترویج، توسعه و کاربرد دستاورهای علمی و پژوهشی در حوزه­ های مرتبط با مدیریت نوآوری.
 6. انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در زمینه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی.
 7. مساعدت به توسعه پژوهش‌های بنیادین، نظری و کاربردی و شتاب‌بخشی به جریان فکری و تولید علم در زمینه مدیریت نوآوری در سازمان‌ها.

 

محورهای فصلنامه

فصلنامه تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک در زمینه موضوعات زیر و سایر حوزه‌های مرتبط با تاکید بر سازمان‌ها پذیرای مقالات پژوهشگران و اندیشمندان است.

 1. نوآوری در خدمات، محصول و فرایندها و نوآوری‌های اداری و سازمانی
 2. مدیریت فناوری و نوآوری
 3. کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی
 4. مدیریت خلاقیت و سازمان‌های خلاق
 5. مهندسی نوآوری و ریسک نوآوری
 6. مدیریت سرمایه‌های فکری
 7. الگوها، ابزارها و سازوکارهای نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی
 8. آموزش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و نظام ترویج نوآوری
 9. نظریه‌پردازی  و روش‌شناسی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 10. سیاستگذاری در نظام نوآوری
 11. زیرساخت‌ها و الزامات توسعه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و بازیگران نظام نوآوری
 12. تجاری‌سازی و بازاریابی ایده‌هی خلاقانه و نوآوری
 13. تجاری‌سازی دانش، نوآوری و فناوری
 14. مدیریت تحقیق و توسعه نظام نوآوری
 15. مبانی فکری و فلسفه مدیریت نوآوری
 16. الزامات و بسترهای فرهنگی – اجتماعی نوآوری
 17. اخلاق و نوآوری
 18. زیرساخت‌ها و الزامات توسعه ظرفیت‌های جذب در نظام نوآوری
 19. مطالعه، نقد و ارزشیابی در نظام نوآوری
 20. راهبردها و ساختارهای نظام نوآور ی
 21. چالش‌های نظام نوآوری در سیاست‌های توسعه نظام اداری و علم و فناوری
 22. راهبردهای سازمانی، ملی و بین‌المللی نوآوری
 23. توسعه و تحول و بهبود نوآورانه سازمان
 24. مدیریت دانش و نوآوری
 25. آینده‌پژوهشی نوآوری
 26. منابع انسانی و رفتار سازمانی