نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر توسعه سیستم‌های پیش‌بینی تقاضا در کسب‌وکارهای خرده‌فروشی انجام شده است، به منظور شناسایی مزایا، چالش‌ها و فرصت‌های ارائه شده توسط فناوری‌های هوش مصنوعی. یک طرح تحقیق کیفی اتخاذ شد، که در آن از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به عنوان روش اصلی جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. شرکت‌کنندگان شامل ۲۰ مدیر و کارشناس در زمینه‌های خرده‌فروشی و فناوری اطلاعات بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پنج مضمون اصلی شناسایی شدند: استفاده از هوش مصنوعی در پیش‌بینی تقاضا، چالش‌ها در پیاده‌سازی هوش مصنوعی، فرصت‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی، اثرات بر سازمان و استراتژی، و تأثیرات اجتماعی و اخلاقی. مشخص شد که هوش مصنوعی دقت پیش‌بینی تقاضا، کارایی عملیاتی، و رضایت مشتری را بهبود می‌بخشد. با این حال، چالش‌های فنی، سازمانی و مالی نیز مورد توجه قرار گرفت. علی‌رغم چالش‌های مرتبط با پیاده‌سازی هوش مصنوعی، این مطالعه به این نتیجه رسید که هوش مصنوعی تأثیر مثبت قابل توجهی بر بهبود پیش‌بینی تقاضا و عملکرد کلی کسب‌وکارهای خرده‌فروشی دارد. خرده‌فروشان تشویق می‌شوند تا برای حفظ رقابتی بودن در بازار به سرعت در حال تحول، از فناوری‌های هوش مصنوعی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Impact of Artificial Intelligence on the Development of Demand Forecasting Systems for Retail Businesses

نویسندگان [English]

  • Zahra Shamloo 1
  • Fattah Nazem 2

1 Master's degree in Educational Management, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

چکیده [English]

This study aims to investigate how artificial intelligence (AI) influences the development of demand forecasting systems in retail businesses, identifying the benefits, challenges, and opportunities presented by AI technologies. A qualitative research design was employed, using semi-structured interviews as the primary method for data collection. Participants included 20 managers and experts in the fields of retail and information technology, selected through purposive sampling. Five main themes were identified: the use of AI in demand forecasting, challenges in implementing AI, opportunities created by AI, effects on organization and strategy, and social and ethical impacts. AI was found to enhance demand forecasting accuracy, operational efficiency, and customer satisfaction. However, technical, organizational, and financial challenges were also noted. Despite the challenges associated with AI implementation, the study concludes that AI has a significant positive impact on improving demand forecasting and overall retail business performance. Retailers are encouraged to embrace AI technologies to stay competitive in the rapidly evolving market.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Demand Forecasting
  • Retail Businesses
  • Implementation Challenges
  • Organizational Strategy
Brau, R. I., Sanders, N. R., Aloysius, J., & Williams, D. (2023). Utilizing People, Analytics, and AI for Decision Making in the Digitalized Retail Supply Chain. Journal of Business Logistics. https://doi.org/10.1111/jbl.12355
Giri, C., & Chen, Y. (2022). Deep Learning for Demand Forecasting in the Fashion and Apparel Retail Industry. Forecasting. https://doi.org/10.3390/forecast4020031
Jain, A., & Ormsbee, L. (2001). A Decision Support System for Drought Characterization and Management. Civil Engineering and Environmental Systems. https://doi.org/10.1080/02630250108970296
Jiang, K., Qin, M., & Li, S. (2022). Chatbots in Retail: How Do They Affect the Continued Use and Purchase Intentions of Chinese Consumers? Journal of Consumer Behaviour. https://doi.org/10.1002/cb.2034
Kilimci, Z. H., Akyuz, A. O., Akyokuş, S., Uysal, M., Bülbül, B. A., & Ekmis, M. A. (2019). An Improved Demand Forecasting Model Using Deep Learning Approach and Proposed Decision Integration Strategy for Supply Chain. Complexity. https://doi.org/10.1155/2019/9067367
Kolková, A., & Ključnikov, A. (2022). Demand Forecasting: AI-based, Statistical and Hybrid Models vs Practice-Based Models - The Case of SMEs and Large Enterprises. Economics & Sociology. https://doi.org/10.14254/2071-789x.2022/15-4/2
Lin, L., & Zhang, W. (2019). Precision Marketing Driven by the Internet Supply Chain in the New Retail Era. https://doi.org/10.2991/febm-19.2019.52
Oosthuizen, K., Botha, E., Robertson, J., & Montecchi, M. (2020). Artificial Intelligence in Retail: The AI-enabled Value Chain. Australasian Marketing Journal (Amj). https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.07.007
Souhe, F. G. Y., Mbey, C. F., Boum, A. T., & Ele, P. (2021). Forecasting of Electrical Energy Consumption of Households in a Smart Grid. International Journal of Energy Economics and Policy. https://doi.org/10.32479/ijeep.11761
Yang, G., Ji, G., & Tan, K. H. (2020). Impact of Artificial Intelligence Adoption on Online Returns Policies. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-020-03602-y