نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی و ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی در عملکردهای مدیریت منابع انسانی است. این تحقیق به روش کیفی انجام شد و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 28 نفر از مدیران منابع انسانی و کارشناسان هوش مصنوعی جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفت. دو موضوع اصلی شامل چالش‌ها و فرصت‌ها شناسایی شدند. چالش‌ها شامل مقاومت سازمانی، نگرانی‌های اخلاقی، محدودیت‌های فناوری و افزایش نیاز به مهارت‌های جدید بودند. فرصت‌ها نیز شامل بهبود کارایی، تصمیم‌گیری بهینه، ارتقاء تجربه کارکنان، دسترسی به استعدادهای جدید و افزایش ابتکار و نوآوری بودند. استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی می‌تواند فرصت‌های قابل توجهی را برای بهبود عملکرد سازمانی فراهم کند. با این حال، برای مواجهه با چالش‌های اخلاقی و تکنولوژیکی، نیاز به رویکردهای مدیریتی مسئولانه و متعهد به توسعه پایدار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenges and Opportunities of Using Artificial Intelligence in Human Resource Management

نویسنده [English]

  • Hamidreza Ghezelseflou

Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Humanities and Sports Sciences, Gonbadkavos University, Gonbadkavos, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to explore the challenges and opportunities associated with the use of artificial intelligence in human resource management functions. This qualitative study collected data through semi-structured interviews with 28 human resource managers and artificial intelligence experts. Data analysis was conducted using content analysis. Two main themes were identified: challenges and opportunities. Challenges included organizational resistance, ethical concerns, technological limitations, and the increased need for new skills. Opportunities included improving efficiency, enhancing decision-making, improving employee experience, accessing new talents, and fostering innovation and creativity. The use of artificial intelligence in human resource management can offer significant opportunities to enhance organizational performance. However, addressing ethical and technological challenges requires responsible management approaches committed to sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial Intelligence
  • Human Resource Management
  • Challenges
  • Opportunities
  • Content Analysis
Arslan, A., Cooper, C. L., Khan, Z., Gölgeci, İ., & Ali, I. (2021). Artificial Intelligence and Human Workers Interaction at Team Level: A Conceptual Assessment of the Challenges and Potential HRM Strategies. International Journal of Manpower. https://doi.org/10.1108/ijm-01-2021-0052
Charlwood, A., & Guenole, N. (2022). Can HR Adapt to the Paradoxes of Artificial Intelligence? Human Resource Management Journal. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12433
Ćormarković, T., Dražeta, L., & Njeguš, A. (2022). The Levels of Artificial Intelligence Application in Human Resource Systems. The European Journal of Applied Economics. https://doi.org/10.5937/ejae19-39535
Ganer, S. D., Kediya, S. O., Suchak, A. K., Dey, S. K., & Band, G. (2022). Analytical Study of HRM Practices in Industry 5.0. Iop Conference Series Materials Science and Engineering. https://doi.org/10.1088/1757-899x/1259/1/012041
Herawati, A., Suhermin, S., Anisah, H. U., & Sambung, R. (2021). Industrial Revolution 4.0: What Should Be Prepared for the Next Stage? Jurnal Inovasi Ekonomi. https://doi.org/10.22219/jiko.v6i01.14899
Ho, A. (2020). Are We Ready for Artificial Intelligence Health Monitoring in Elder Care? BMC Geriatrics. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01764-9
Islami, K., & Sopiah, D. (2022). Artificial Intelligence in Human Resources in the Era of Society 5.0. International Journal of Research and Innovation in Social Science. https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.61131
Liu, S., Li, G., & Xia, H. (2021). Analysis of Talent Management in the Artificial Intelligence Era. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210218.007
Ristyawan, M. R. (2020). An Integrated Artificial Intelligence and Resource Base View Model for Creating Competitive Advantage. Gatr Journal of Business and Economics Review. https://doi.org/10.35609/jber.2020.5.1(4)
Rožman, M., Oreški, D., & Tominc, P. (2022). Integrating Artificial Intelligence Into a Talent Management Model to Increase the Work Engagement and Performance of Enterprises. Frontiers in psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1014434