نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت مراقبت های بهداشتی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مراقبت های بهداشتی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به اهمیت و ضرورت بررسی چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از فناوری‌های نوظهور در حوزه مدیریت استراتژیک می‌پردازد. با توجه به سرعت بالای پیشرفت‌های فناورانه، کسب‌وکارها با فرصت‌های بی‌نظیری برای نوآوری و توسعه مواجه هستند. با این حال، این فرصت‌ها چالش‌هایی نیز به همراه دارند، از جمله نیاز به سازگاری مداوم با تکنولوژی‌های جدید و مدیریت تغییرات ناشی از آن‌ها. از جراحی خودکار گرفته تا اتوماسیون در تولید، فناوری‌های نوظهور تأثیرات عمیقی بر رویکردهای مدیریتی و کارآفرینی دارند. این مقاله با استفاده از تحلیل‌های موردی مختلف، به تعمیق بررسی نقش فناوری در شکل‌دهی اکوسیستم‌های کارآفرینی و مدیریت استراتژیک می‌پردازد و اهمیت یادگیری مداوم و انعطاف‌پذیری را برای موفقیت در این محیط‌های پویا تأکید می‌کند. در نهایت، مقاله به اهمیت تعامل بین سازمان‌ها، دولت‌ها و ذینفعان دیگر برای ترویج نوآوری مسئولانه و پایدار اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emerging Technologies in Strategic Management

نویسندگان [English]

  • abasat mirzaei 1
  • shoaleh darbani 2

1 Associate professor, Department of Health Care Management, Faculty of Health, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 M.A Department of Health Care Management, Faculty of Health, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article highlights the importance and necessity of studying the challenges and opportunities presented by emerging technologies in the field of strategic management. With the rapid pace of technological advancements, businesses are faced with unparalleled opportunities for innovation and development. However, these opportunities also bring challenges, including the need for continuous adaptation to new technologies and managing the changes they bring. From autonomous surgery to automation in manufacturing, emerging technologies have profound impacts on management and entrepreneurial approaches. Utilizing various case analyses, this article delves into the role of technology in shaping entrepreneurial ecosystems and strategic management, highlighting the importance of continual learning and flexibility for success in these dynamic environments. Ultimately, the article underscores the significance of collaboration between organizations, governments, and other stakeholders to promote responsible and sustainable innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • Emerging Technologies
  • Management
  • Strategic Management
Battaglia, E., Boehm, J. R., Zheng, Y., Jamieson, A., Gahan, J., & Fey, A. M. (2021). Rethinking Autonomous Surgery: Focusing on Enhancement Over Autonomy. European Urology Focus. https://doi.org/10.1016/j.euf.2021.06.009
Cords, D., & Prettner, K. (2021). Technological Unemployment Revisited: Automation in a Search and Matching Framework. Oxford Economic Papers. https://doi.org/10.1093/oep/gpab022
Delbazeh, H., Sadeh, E., & Pagheh, A. (2022). Developing model for developing technological entrepreneurial capabilities in dairy cooperatives. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 9(3), 145-160. https://doi.org/10.22069/jead.2022.19713.1570
Fowler, D. C., Gurau, V., & Cox, D. J. (2019). Bridging the Gap Between Automated Manufacturing of Fuel Cell Components and Robotic Assembly of Fuel Cell Stacks. Energies. https://doi.org/10.3390/en12193604
Knoll, A., Scherer, T., Poggendorf, I., Lütkemeyer, D., & Lehmann, J. (2004). Flexible Automation of Cell Culture and Tissue Engineering Tasks. Biotechnology Progress. https://doi.org/10.1021/bp049759v
Kodandaramaiah, S. B., Boyden, E. S., & Forest, C. R. (2013). In Vivo Robotics: The Automation of Neuroscience and Other Intact‐system Biological Fields. Annals of the New York Academy of Sciences. https://doi.org/10.1111/nyas.12171
Patil, S. A., Mane, V., & Patil, P. (2019). Social Innovation in Education System by Using Robotic Process Automation (Rpa). International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. https://doi.org/10.35940/ijitee.k2148.0981119
Phillips, E., Ososky, S., Grove, J., & Jentsch, F. (2011). From Tools to Teammates: Toward the Development of Appropriate Mental Models for Intelligent Robots. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. https://doi.org/10.1177/1071181311551310