نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی استراتژیک نقش شبکه‌های 5G در بهبود کارآفرینی موبایلی است، با تمرکز بر تاثیرات بالقوه، چالش‌ها، و فرصت‌هایی که فناوری 5G برای کارآفرینان موبایلی و کسب‌وکارهای آنها به همراه می‌آورد. یک طرح تحقیق کیفی اتخاذ شده، با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به عنوان تنها روش جمع‌آوری داده‌ها. شرکت‌کنندگان شامل گروهی متنوع از کارآفرینان موبایلی، متخصصان فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاران بودند، که دیدگاه گسترده‌ای را نسبت به ادغام فناوری 5G در کارآفرینی موبایلی ارائه می‌دهند. چهار مضمون اصلی شناسایی شدند: تاثیر شبکه‌های 5G بر کارآفرینی موبایلی، تاثیر 5G بر نوآوری و توسعه محصول، چالش‌ها و موانع فنی و زیرساختی، و اثرات اجتماعی و فرهنگی شبکه‌های 5G. هر مضمون شامل چندین مضمون فرعی و مفاهیم مرتبط بود، که نقش چندوجهی فناوری 5G در کارآفرینی موبایلی را نشان می‌دهد. شبکه‌های 5G پتانسیل قابل توجهی برای انقلابی کردن کارآفرینی موبایلی دارند، با ارائه فرصت‌های جدید برای نوآوری، بهبود کارآیی عملیاتی، و امکان غلبه بر موانع سنتی. با این حال، استفاده موفقیت‌آمیز از فناوری 5G همچنین نیازمند رسیدگی به چالش‌های فنی و مسائل تنظیمی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation of 5G Networks' Role in Facilitating Mobile Entrepreneurship Processes

نویسندگان [English]

  • Forogh Ramezannia 1
  • Hassanali Aghajani 2
  • Alireza Chenari 3

1 PhD student, Department of Educational Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

2 Professor, Department of Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran

چکیده [English]

This study aims to strategically evaluate the role of 5G networks in enhancing mobile entrepreneurship, focusing on the potential impacts, challenges, and opportunities that 5G technology brings to mobile entrepreneurs and their businesses. A qualitative research design was employed, utilizing semi-structured interviews as the sole data collection method. Participants included a diverse group of mobile entrepreneurs, IT professionals, and policy makers, providing a broad perspective on the integration of 5G technology in mobile entrepreneurship. Four main themes were identified: the impact of 5G networks on mobile entrepreneurship, the effect of 5G on innovation and product development, technical and infrastructural challenges and barriers, and the social and cultural effects of 5G networks. Each theme comprised several sub-themes and associated concepts, highlighting the multifaceted role of 5G technology in mobile entrepreneurship. 5G networks hold significant potential to revolutionize mobile entrepreneurship by offering new opportunities for innovation, improving operational efficiencies, and enabling entrepreneurs to overcome traditional barriers. However, the successful adoption of 5G technology also requires addressing technical challenges and regulatory issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 5G networks
  • mobile entrepreneurship
  • innovation
  • technical challenges
  • social impact
Ali, G., & Nencioni, G. (2021). The Role of 5G Technologies in a Smart City: The Case for Intelligent Transportation System. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su13095188
Almutairi, M. (2022). Deep Learning-Based Solutions for 5G Network and 5g-Enabled Internet of Vehicles: Advances, Meta-Data Analysis, and Future Direction. Mathematical Problems in Engineering. https://doi.org/10.1155/2022/6855435
Attar, H., Issa, H., Ababneh, J., Abbasi, M., Solyman, A. A. A., Khosravi, M. R., & Agieb, R. S. (2022). 5G System Overview for Ongoing Smart Applications: Structure, Requirements, and Specifications. Computational Intelligence and Neuroscience. https://doi.org/10.1155/2022/2476841
Campbell, B., Kryscynski, D., & Olson, D. (2017). Bridging Strategic Human Capital and Employee Entrepreneurship Research: A Labor Market Frictions Approach. Strategic Entrepreneurship Journal. https://doi.org/10.1002/sej.1264
George, B. (2011). Entrepreneurial Orientation: A Theoretical and Empirical Examination of the Consequences of Differing Construct Representations. Journal of Management Studies. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.01004.x
Hu, J., & Wu, J. (2022). 5G Network Slicing: Methods to Support Blockchain and Reinforcement Learning. Computational Intelligence and Neuroscience. https://doi.org/10.1155/2022/1164273
Juan, E., Lauridsen, M., Wigard, J., & Mogensen, P. (2022). Handover Solutions for 5G Low-Earth Orbit Satellite Networks. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2022.3203189
Lorincz, J., & Klarin, Z. (2021). How Trend of Increasing Data Volume Affects the Energy Efficiency of 5G Networks. Sensors. https://doi.org/10.3390/s22010255
Matinmikko, M., Latva-aho, M., Ahokangas, P., & Seppänen, V. (2018). On Regulations for 5G: Micro Licensing for Locally Operated Networks. Telecommunications Policy. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.09.004
Nowak, T., Sepczuk, M., Kotulski, Z., Niewolski, W., Artych, R., Bocianiak, K., Ośko, T., & Wary, J.-P. (2021). Verticals in 5G MEC-Use Cases and Security Challenges. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2021.3088374
Olokundun, M., Ogbari, M. E., Falola, H. O., & Ibidunni, A. S. (2022). Leveraging 5G Network for Digital Innovation in Small and Medium Enterprises: A Conceptual Review. Journal of Innovation and Entrepreneurship. https://doi.org/10.1186/s13731-021-00181-5
Pawlak, R., Krawiec, P., & Żurek, J. (2019). On Measuring Electromagnetic Fields in 5G Technology. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2019.2902481
Shayea, I., Ergen, M., Azmi, M. H., Aldirmaz-Colak, S., Nordin, R., & Daradkeh, Y. I. (2020). Key Challenges, Drivers and Solutions for Mobility Management in 5G Networks: A Survey. IEEE Access. https://doi.org/10.1109/access.2020.3023802
Zhang, Z., & Wang, Q. (2021). Application Status and Prospects of 5G Technology in Distribution Automation Systems. Wireless Communications and Mobile Computing. https://doi.org/10.1155/2021/5553159