نوع مقاله : پژوهش کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/jtesm.2022.164319

چکیده

زمینه و هدف: توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین اهداف سازمان‌های پیشرو در جهان است. یکی از این سازمان‌ها دانشگاه علوم پزشکی استان‌ها و مراکز تابعه هستند که مسئول اعمال اقدامات حاکمیت بالینی و حفظ سلامت جامعه را بر عهده دارند. هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدل توسعه منابع انسانی با تأکید بر شاخص‌های اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و مراکز تابعه است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع کیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد است. داده‌های لازم با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته توسط آگاهان کلیدی جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA تحلیل گردید. یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان داد 520 واحد معنایی، 194 مفهوم، 59 مقوله فرعی و 15 مقوله اصلی شناسایی شد که در قالب 6 عامل که شامل پدیده (تفاوت بین دیدگاه غربی و اسلامی، اسلامی، غربی)، عوامل مداخله‌گر (ساختار سازمانی، نوع سازمان)، راهبردها (مدیریتی، سازمانی)، عوامل زمینه‌ای (جامعه، ناهمگنی نیروی کار)، عوامل علّی (سازمانی، فردی، جامعه)، پیامد (سازمانی، فردی، جامعه) تقسیم گردیدند که در مدل مفهومی تحقیق نشان داده می شوند. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش توسعه منابع انسانی تمایل به ایجاد تغییر یا بهبود یادگیری, رفتار, عملکرد, مهارت های نگرشی و شناختی افراد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Human and Organizational Resource Development System Model with Emphasis on Islamic Indicators in Gilan University of Medical Sciences and Subsidiary Centers

نویسندگان [English]

  • Leila Khaleghdoost Jafroodi 1
  • Reza Khodaei Mahmoud 2
  • Majid Bagherzadeh Khajeh 3

1 1. PhD student, Department of Public Administration, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department of Public Administration, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: Human resource development is one of the most important goals of leading organizations in the world. One of these organizations is the University of Medical Sciences of the provinces and its affiliated centers, which are responsible for implementing clinical governance measures and maintaining the community's health. The purpose of this research is to present the human resources development model with emphasis on Islamic indicators in the University of Medical Sciences of Gilan province and its affiliated centers. Methodology: The current research is of qualitative type with the approach of foundational data theory. Key informants collected necessary data using semi-structured interviews and analyzed them using MaxQDA software. Results: The analysis showed that 520 semantic units, 194 concepts, 59 sub-categories, and 15 main categories were identified and divided into six factors as follows: Phenomenon (difference between Western and Islamic, Islamic, Western perspective), intervening factors (organizational structure, type of organization), strategies (managerial, organizational), background factors (society, heterogeneity of the workforce), causal factors (organizational, individual, society), consequence (organizational, individual, society). Conclusion: Based on the research findings, human resources development tends to change or improve people's learning, behavior, performance, and attitudinal and cognitive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development
  • Islamic Management
  • System Model