نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار، گروه ارزیابی سیاستها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، اقتصاد و تامین مالی علم، فناوری و نوآوری، پژوهشکده ملی سیاست گذاری علمی، تهران 1435894461، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

4 دانشجوی سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

10.22034/jtesm.2024.193808

چکیده

همکاری بین دانشگاه و صنعت به معنای عبور از مرزهای قانونی، سازمانی و سایر مرزهای فرهنگی بین طرفین است. در میان اشکال مختلف مشارکت بین‌سازمانی، همکاری بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک گزینه بالقوه قدرتمند برای تحریک پیشرفت‌های فناوری و نوآوری از طریق افزایش جریان دانش در بخش‌های مختلف صنعتی و تحریک سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در تحقیق و توسعه مطرح شده است. همکاری دانشگاه و صنعت (UIC) را می‌توان به عنوان یک تکنیک برد-برد در نظر گرفت که به نفع هر دو طرف می‌باشد. دانشگاه‌ها اخیراً شاهد کاهش بودجه عمومی و افزایش رقابت سایر سازمان‌های تحقیقاتی بوده‌اند. در نتیجه، شروع به جستجوی منابع مالی جدید کرده و متوجه شده‌اند که همکاری با صنایع ممکن است گزینه مناسبی برای تکمیل طرح‌های تحقیقاتی آن‌ها باشد. از طرف دیگر، صنایع به دلیل توسعه سریع فناورانه و جهانی شدن مجبور به سرعت بخشیدن به فرآیندهای نوآوری خود شده‌اند. پژوهش حاضر مطالعه‌ای کاربردی، توسعه‌ای است و رویکرد توصیفی دارد که به شیوه فراترکیب و با تحلیل داده‌های کتابخانه‌ای با روش شش مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو در مرور نظاممند مطالعات پیشین انجام گرفته است. در این شیوه پژوهش، با تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری به بررسی یافته‌های مطالعات موجود پرداخته می‌شود. در مطالعه حاضر با اجرای فرآیند جستجو و تحلیل مقالات تعداد ۶۷ مقاله از پایگاه‌های داده WOS و SCOPUS شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. از تحلیل محتوای مقالات انتخاب شده تعداد ۳۴ کد مفهومی و ۶ مقوله اصلی شناسایی گردید. برای این اساس مقوله‌های اصلی شناسایی شده عبارتند از: اهداف همکاری، مدیریت مالکیت فکری، مکانیزم‌های همکاری، بازیگران و ذینفعان، موانع و چالش‌ها، عوامل موفقیت. بر اساس این ابعاد همکاری صنعت و دانشگاه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. مزایای متعددی را در همکاری و تعامل بین دانشگاه و صنایع می‌توان مشاهده کرد. همکاری دانشگاه و صنعت به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا مشکلات خود را حل نمایند، از طرف دیگر برای دانشگاه این فرصت را فراهم می‌کند که تجربیات ارزشمند و مشکلات دنیای واقعی را درک نموده و به زمینه‌های پژوهشی جدید دست یابند. هم دانشگاه‌ها و هم صنایع انتظارات زیادی از برقراری این مشارکت و نتایجی که ممکن است از این همکاری حاصل شود، دارند. اشتراک دانش و منابع و امکانات مختلف در فرآیند این همکاری، به عنوان راهی برای کمک به شرکت‌ها برای رقابتی‌تر شدن و ارتقای آموزش، نوآوری و دستیابی به منابع پایدارتر برای دانشگاه‌ها مطرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Framework for Analyzing Industry-University Collaboration

نویسندگان [English]

 • Mahdi Pakzad bonab 1
 • Ehsan Ehteshamnejad 2
 • Mostafa Mohsenikiasari 3
 • Zohreh Nikroy 4

1 Policy Evaluation & STI Monitoring, National Research Institute for Science Policy, Tehran 1435894461, Iran

2 Science, Technology and Innovation Economics and Financing, National Research Institute for Science Policy, Tehran 1435894461, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

4 Student of Science and Technology Policy, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Collaboration between universities and industry means crossing legal, organizational, and other cultural boundaries between the two parties. Among the various forms of inter-organizational partnership, collaboration between universities and industry has been proposed as a potentially powerful option for stimulating technological advancements and innovation through increased knowledge flow across different industrial sectors and stimulating private sector investments in research and development. University-industry collaboration (UIC) can be considered a win-win technique that benefits both parties. Universities have recently experienced a decrease in public funding and an increase in competition from other research organizations. As a result, they have begun searching for new financial resources and have realized that collaboration with industries might be a suitable option to complement their research projects. On the other hand, industries have been forced to accelerate their innovation processes due to rapid technological development and globalization. The present study is applied and developmental with a descriptive approach that has been conducted in a systematic review of previous studies using Sandelowski and Barroso's six-stage method and library data analysis through meta-synthesis. In this research method, the findings of existing studies are examined using content analysis and open and axial coding techniques. In the current study, through the search process and analysis of articles, 67 articles were identified and analyzed from the WOS and SCOPUS databases. From the content analysis of the selected articles, 34 conceptual codes and 6 main categories were identified. The main identified categories include: collaboration objectives, intellectual property management, collaboration mechanisms, actors and stakeholders, barriers and challenges, success factors. Based on these dimensions, the collaboration between industry and university can be examined and analyzed. Numerous benefits can be seen in collaboration and interaction between universities and industries. University-industry collaboration allows companies to solve their problems, and on the other hand, provides universities with the opportunity to understand valuable experiences and real-world problems and access new research areas. Both universities and industries have high expectations from establishing this partnership and the results that may arise from this collaboration. Sharing knowledge and various resources and facilities in this collaboration process is proposed as a way to help companies become more competitive and to enhance education, innovation, and access to more sustainable resources for universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industry-University Collaboration
 • Company-University Collaboration
 • Intellectual Property
 • Triple Helix
 1. Abreu, M., & Grinevich, V. (2013). The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening the focus on entrepreneurial activities. Research Policy, 42(2), 408–422. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.10.005

  Acworth, E. B. (2008). University-industry engagement: The formation of the Knowledge Integration Community (KIC) model at the Cambridge-MIT Institute. Research Policy, 37(8), 1241–1254. https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.04.022

  Adler, C., & Lalonde, C. (2020). Identity, agency and institutional work in higher education: a qualitative meta-synthesis. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 15(2), 121–144. https://doi.org/10.1108/QROM-11-2218-1696

  Akiyama, T., & Furukawa, Y. (2009). Intellectual property rights and appropriability of innovation. Economics Letters, 103(3), 138–141. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.03.006

  Alexy, O., George, G., & Salter, A. J. (2013). Cui Bono? The selective revealing of knowledge and its implications for innovative activity. Academy of Management Review, 38(2), 270–291. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0193

  Algieri, B., Aquino, A., & Succurro, M. (2013). Technology transfer offices and academic spin-off creation: The case of Italy. Journal of Technology Transfer, 38(4), 382–400. https://doi.org/10.1007/s10961-011-9241-8

  Aliu, D., Akatay, A., & Aliu, A. (2018). The Influence of Inter-Stakeholders’ Communication on University – Industry Collaboration. Scholedge International Journal of Business Policy & Governance ISSN 2394-3351, 4(8), 78. https://doi.org/10.19085/journal.sijbpg040801

  Al-Tabbaa, O., & Ankrah, S. (2016). Social capital to facilitate “engineered” university-industry collaboration for technology transfer: A dynamic perspective. Technological Forecasting and Social Change, 104, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.027

  Al-Tabbaa, O., & Ankrah, S. (2019). ‘Engineered’ University-Industry Collaboration: A Social Capital Perspective. European Management Review, 16(3), 543–565. https://doi.org/10.1111/emre.12174

  Ankrah, S. N., & Al-Tabbaa, O. (2015). Universities-Industry Collaboration: A Systematic Review. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2596018

  Bäck, I., & Kohtamäki, M. (2015). Boundaries of R&D collaboration. Technovation, 45–46, 15–28. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.07.002

  Barnes, T., Pashby, I., & Gibbons, A. (2002). Effective university - Industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D projects. European Management Journal, 20(3), 272–285. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(02)00044-0

  Bastos, E. C., Sengik, A. R., & Tello-Gamarra, J. (2021). Fifty years of University-industry collaboration: A global bibliometrics overview. Science and Public Policy, 48(2), 177–199. https://doi.org/10.1093/scipol/scaa077

  Baycan, T., & Stough, R. R. (2013). Bridging knowledge to commercialization: The good, the bad, and the challenging. Annals of Regional Science, 50(2), 367–405. https://doi.org/10.1007/s00168-012-0510-8

  Belderbos, R., Cassiman, B., Faems, D., Leten, B., & Van Looy, B. (2014). Co-ownership of intellectual property: Exploring the value-appropriation and value-creation implications of co-patenting with different partners. Research Policy, 43(5), 841–852. https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.08.013

  Bercovitz, J. E. L., & Tyler, B. B. (2014). Who i am and how i contract: The effect of contractors’ roles on the evolution of contract structure in university-industry research agreements. Organization Science, 25(6), 1840–1859. https://doi.org/10.1287/orsc.2014.0917

  Bercovitz, J., & Feldman, M. (2011). The mechanisms of collaboration in inventive teams: Composition, social networks, and geography. Research Policy, 40(1), 81–93. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.09.008

  Bruneel, J., D’Este, P., & Salter, A. (2010). Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration. Research Policy, 39(7), 858–868. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.03.006

  Bstieler, L., & Hemmert, M. (2015). The effectiveness of relational and contractual governance in new product development collaborations: Evidence from Korea. Technovation, 45–46, 29–39. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.07.003

  Burnett, S., & Williams, D. (2014). The role of knowledge transfer in technological innovation: An oil and gas industry perspective. Knowledge Management Research and Practice, 12(2), 133–144. https://doi.org/10.1057/kmrp.2012.48

  Chai, S., & Shih, W. (2016). Bridging science and technology through academic-industry partnerships. Research Policy, 45(1), 148–158. https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.07.007

  Chen, Y., & Puttitanun, T. (2005). Intellectual property rights and innovation in developing countries. Journal of Development Economics, 78(2), 474–493. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.11.005

  Chesbrough, H. (2006). Open Business Models. In Harvard Business School Press. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15347-6_301146

  Confraria, H., & Vargas, F. (2019). Scientific systems in Latin America: performance, networks, and collaborations with industry. Journal of Technology Transfer, 44(3), 874–915. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9631-7

  Costa, P. L., Ferreira, J. J., & Torres de Oliveira, R. (2023). From entrepreneurial failure to re-entry. Journal of Business Research, 158, 113699. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113699

  Ćudić, B., Alešnik, P., & Hazemali, D. (2022). Factors impacting university–industry collaboration in European countries. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1). https://doi.org/10.1186/s13731-022-00226-3

  Czarnitzki, D., Hussinger, K., & Schneider, C. (2011). The Nexus between Science and Industry: Evidence from Faculty Inventions. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1538112

  Davey, T., Galan Muros, V., Baaken, T., & Meerman, A. (2011). The State of European University Business Cooperation. Part of the DG Education and Culture Study on the Cooperation between Higher Education Institutions and Public and Private Organisations in Europe. 140.

  Davey, T., Rossano, S., & van der Sijde, P. (2016). Does context matter in academic entrepreneurship? The role of barriers and drivers in the regional and national context. Journal of Technology Transfer, 41(6), 1457–1482. https://doi.org/10.1007/s10961-015-9450-7

  Dollinger, M., Coates, H., Bexley, E., Croucher, G., & Naylor, R. (2018). Framing international approaches to university–industry collaboration. Policy Reviews in Higher Education, 2(1), 105–127. https://doi.org/10.1080/23322969.2018.1424560

  Du, J., Leten, B., & Vanhaverbeke, W. (2014). Managing open innovation projects with science-based and market-based partners. Research Policy, 43(5), 828–840. https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.12.008

  El-Ferik, S., & Al-Naser, M. (2021). University Industry Collaboration: A Promising Trilateral Co-Innovation Approach. IEEE Access, 9, 112761–112769. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3104096

  Etzkowitz, H. (1998). The norms of entrepreneurial science: Cognitive effects of the new university-industry linkages. Research Policy, 27(8), 823–833. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(98)00093-6

  Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The Triple Helix of university-industry-government relations. Social Science Information, 42(3), 293–337. https://doi.org/10.1177/05390184030423002

  Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4

  Fagerberg, J., Srholec, M., & Verspagen, B. (2010). Innovation and Economic Development. In Innovation and Economic Development. https://doi.org/10.4337/9781849806558

  Fernandes, G., Santos, J. M. R. C. A., Ribeiro, P., Ferreira, L. M. D. F., O’Sullivan, D., Barroso, D., & Pinto, E. B. (2023). Critical success factors of university-industry R&D collaborations. Procedia Computer Science, 219, 1650–1659. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.458

  Fernández-Esquinas, M., Pinto, H., Yruela, M. P., & Pereira, T. S. (2016). Tracing the flows of knowledge transfer: Latent dimensions and determinants of university–industry interactions in peripheral innovation systems. Technological Forecasting and Social Change, 113, 266–279. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.07.013

  Finfgeld-Connett, D. (2018). A Guide to Qualitative Meta-synthesis (1st ed.). https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781351212793

  Fischer, B. B., Schaeffer, P. R., Vonortas, N. S., & Queiroz, S. (2018). Quality comes first: university-industry collaboration as a source of academic entrepreneurship in a developing country. Journal of Technology Transfer, 43(2), 263–284. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9568-x

  Fortune, J., & White, D. (2006). Framing of project critical success factors by a systems model. International Journal of Project Management, 24(1), 53–65. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.07.004

  Fu, X., & Yang, Q. G. (2009). Exploring the cross-country gap in patenting: A Stochastic Frontier Approach. Research Policy, 38(7), 1203–1213. https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.05.005

  Galan-Muros, V., & Davey, T. (2019). The UBC ecosystem: putting together a comprehensive framework for university-business cooperation. Journal of Technology Transfer, 44(4), 1311–1346. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9562-3

  Geuna, A., Steinmeuller, W., & Salter, A. J. (2003). Science and Innovation: Changing Rationales for the Public Funding of Research.

  Göksidan, H. T., Erdil, E., & Çakmur, B. (2018). Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey. Innovation and the Entrepreneurial University, 83–113. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62649-9_5

  Gonzzlez-LLpez, M., Dileo, I., & Losurdo, F. (2015). University-Industry Collaboration in the European Regional Context: The Cases of Galicia and Apulia Region. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2578691

  Granstrand, O., & Holgersson, M. (2014). The Challenge of Closing Open Innovation. Research Technology Management, 57(5), 19–25.

  Gretsch, O., Tietze, F., & Kock, A. (2020). Firms’ intellectual property ownership aggressiveness in university–industry collaboration projects: Choosing the right governance mode. Creativity and Innovation Management, 29(2), 359–370. https://doi.org/10.1111/caim.12354

  Gumusay, A. A., & Bohne, T. M. (2018). Individual and organizational inhibitors to the development of entrepreneurial competencies in universities. Research Policy, 47(2), 363–378.

  Hall H., B., Link N., A., & Scott T., J. (2001). Barriers Inhibiting Industry from Partnering with Universities: Evidence from the Advanced Technology Program. Journal of Technology Transfer, 26(1–2), 87.

  Hertzfeld, H. R., Link, A. N., & Vonortas, N. S. (2006). Intellectual property protection mechanisms in research partnerships. Research Policy, 35(6), 825–838. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.04.006

  Hewitt-Dundas, N., Gkypali, A., & Roper, S. (2019). Does learning from prior collaboration help firms to overcome the ‘two-worlds’ paradox in university-business collaboration? Research Policy, 48(5), 1310–1322. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.01.016

  Hoon, C. (2013). Meta-Synthesis of Qualitative Case Studies An Approach to Theory Building. Organizational Research Methods, 16, 522–556. https://doi.org/10.1177/1094428113484969

  Huang, M. H., & Chen, D. Z. (2017). How can academic innovation performance in university–industry collaboration be improved? Technological Forecasting and Social Change, 123, 210–215. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.024

  Isaeva, I., Steinmo, M., & Rasmussen, E. (2022). How firms use coordination activities in university–industry collaboration: adjusting to or steering a research center? Journal of Technology Transfer, 47(5), 1308–1342. https://doi.org/10.1007/s10961-021-09886-x

  Kamuriwo, D. S., Baden-Fuller, C., & Zhang, J. (2017). Knowledge Development Approaches and Breakthrough Innovations in Technology-Based New Firms. Journal of Product Innovation Management, 34(4), 492–508. https://doi.org/10.1111/jpim.12393

  Lee, K. J. (2011). From interpersonal networks to inter-organizational alliances for university-industry collaborations in Japan: The case of the Tokyo Institute of Technology. R and D Management, 41(2), 190–201. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2011.00633.x

  Lee, K. J. (2014). Development of boundary-spanning organisations in Japanese universities for different types of university–industry collaborations: a resource dependence perspective. Asian Journal of Technology Innovation, 22(2), 204–218. https://doi.org/10.1080/19761597.2014.973164

  Leydesdorff Loet, & Etzkowitz Henry. (1998). Triple Helix of innovation: Introduction. Science and Public Policy, 25(6).

  Lopes, J., & Lussuamo, J. (2021). Barriers to University-Industry Cooperation in a Developing Region. Journal of the Knowledge Economy, 12(3), 1019–1035. https://doi.org/10.1007/s13132-020-00646-0

  Marge, S., & Alo, L. (2012). Indicators Measuring University-Industry Cooperation. Discussions on Estonian Economic Policy, 20(1), 204–225.

  Mascarenhas, C., Ferreira, J. J., & Marques, C. (2018). University-industry cooperation: A systematic literature review and research agenda. Science and Public Policy, 45(5), 708–718. https://doi.org/10.1093/SCIPOL/SCY003

  Meerman, A., Davey, T., De Cleyn, S. H., & Galan Muros, V. (2013). The state of university-business cooperation in Belgium: part of the DG Education and Culture study on the cooperation between higher education institutions and public and private organisations in Europe.

  Minguillo, D., & Thelwall, M. (2015). Research excellence and university-industry collaboration in UK science parks. Research Evaluation, 24(2), 181–196. https://doi.org/10.1093/reseval/rvu032

  Mora-Valentin, E. M., Montoro-Sanchez, A., & Guerras-Martin, L. A. (2004). Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations. Research Policy, 33(1), 17–40. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00087-8

  Muscio, A., & Vallanti, G. (2014). Perceived Obstacles to University–Industry Collaboration: Results from a Qualitative Survey of Italian Academic Departments. Industry and Innovation, 21(5), 410–429. https://doi.org/10.1080/13662716.2014.969935

  Nishimura, J., & Okamuro, H. (2018). Internal and external discipline: The effect of project leadership and government monitoring on the performance of publicly funded R&D consortia. Research Policy, 47(5), 840–853. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.02.007

  Nsanzumuhire, S. U., & Groot, W. (2020). Context perspective on University-Industry Collaboration processes: A systematic review of literature. Journal of Cleaner Production, 258. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120861

  O’Dwyer, M., Filieri, R., & O’Malley, L. (2023). Establishing successful university–industry collaborations: barriers and enablers deconstructed. Journal of Technology Transfer, 48(3), 900–931. https://doi.org/10.1007/s10961-022-09932-2

  O’Kane, C., Mangematin, V., Geoghegan, W., & Fitzgerald, C. (2015). University technology transfer offices: The search for identity to build legitimacy. Research Policy, 44(2), 421–437. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.08.003

  Pinto, J. K., & Pinto, M. B. (2021). Critical Success Factors in Collaborative R&D Projects BT  - Managing Collaborative R&D Projects: Leveraging Open Innovation Knowledge-Flows for Co-Creation. 253–270.

  Polt, W., Rammer, C., Gassler, H., Schibany, A., & Schartinger, D. (2001). Benchmarking industry-science relations: The role of framework conditions. Science and Public Policy, 28(4), 247–258. https://doi.org/10.3152/147154301781781453

  Pujotomo, D., Syed Hassan, S. A. H., Ma’aram, A., & Sutopo, W. (2023). University–industry collaboration in the technology development and technology commercialization stage: a systematic literature review. Journal of Applied Research in Higher Education, 15(5), 1276–1306. https://doi.org/10.1108/JARHE-11-2222-0344

  Rajalo, S., & Vadi, M. (2017). University-industry innovation collaboration: Reconceptualization. Technovation, 62–63, 42–54. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.04.003

  Rossoni, A. L., de Vasconcellos, E. P. G., & de Castilho Rossoni, R. L. (2023). Barriers and facilitators of university-industry collaboration for research, development and innovation: a systematic review. Management Review Quarterly. https://doi.org/10.1007/s11301-023-00349-1

  Rothaermel, F. T., & Thursby, M. (2005). Incubator firm failure or graduation?: The role of university linkages. Research Policy, 34(7), 1076–1090. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.05.012

  Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. In Springer Publishing Company. https://doi.org/10.3928/00220124-20080101-07

  Sarkar, S., & Mateus, S. (2022). Value creation using minimal resources – A meta-synthesis of frugal innovation. Technological Forecasting and Social Change, 179. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121612

  Scazziota, V., Serra, F., Sarkar, S., & Guerrazzi, L. (2023). The antecedents of entrepreneurial action: A meta-synthesis on effectuation and bricolage. Journal of Business Research, 155. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113411

  Schartinger, D., Rammer, C., & Fröhlich, J. (2006). Knowledge interactions between universities and industry in Austria: Sectoral patterns and determinants. Innovation, Networks, and Knowledge Spillovers: Selected Essays, 135–166. https://doi.org/10.1007/3-540-35981-8_7

  Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L. E., & Link, A. N. (2003). Commercial knowledge transfers from universities to firms: Improving the effectiveness of university-industry collaboration. Journal of High Technology Management Research, 14(1), 111–133. https://doi.org/10.1016/S1047-8310(03)00007-5

  Sjöö, K., & Hellström, T. (2019). University–industry collaboration: A literature review and synthesis. Industry and Higher Education, 33(4), 275–285. https://doi.org/10.1177/0950422219829697

  S.N. Ankrah, T.F. Burgess, P. Grimshaw, & N.E. Shaw. (2013). Asking Both University and Industry Actors about their Engagement in Knowledge Transfer: What Single-group Studies of Motives Omit. Technovation, 33, 50–65.

  Spender, J. C., Corvello, V., Grimaldi, M., & Rippa, P. (2017). Startups and open innovation: a review of the literature. European Journal of Innovation Management, 20(1), 4–30. https://doi.org/10.1108/EJIM-12-2015-0131

  1. Mgonja, C. (2017). Enhancing the University - Industry Collaboration in Developing Countries through Best Practices. International Journal of Engineering Trends and Technology, 50(4), 216–225. https://doi.org/10.14445/22315381/ijett-v50p235

  Terán-Bustamante, A., Martínez-Velasco, A., & López-Fernández, A. M. (2021). University–industry collaboration: A sustainable technology transfer model. Administrative Sciences, 11(4). https://doi.org/10.3390/admsci11040142

  Togoontumur, T., & Cooray, N. S. (2023). Does Collaboration Matter: The Effect of University-industry R&D Collaboration On Economic Growth. Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01469-5

  Tseng, F. C., Huang, M. H., & Chen, D. Z. (2020). Factors of university–industry collaboration affecting university innovation performance. Journal of Technology Transfer, 45(2), 560–577. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9656-6

  Valentín, E. M. M. (2000). University—Industry Cooperation: A Framework of Benefits and Obstacles. Industry and Higher Education, 14(3), 165–172. https://doi.org/10.5367/000000000101295011

  Vega-Jurado, J., Fernández-De-Lucio, I., & Huanca, R. (2008). University-industry relations in Bolivia: Implications for university transformations in Latin America. Higher Education, 56(2), 205–220. https://doi.org/10.1007/s10734-007-9098-9

  Vick, T. E., & Robertson, M. (2018). A systematic literature review of UK university- industry collaboration for knowledge transfer: A future research agenda. Science and Public Policy, 45(4), 579–590. https://doi.org/10.1093/SCIPOL/SCX086

  Villani, E., Rasmussen, E., & Grimaldi, R. (2017). How intermediary organizations facilitate university–industry technology transfer: A proximity approach. Technological Forecasting and Social Change, 114, 86–102. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.004

  Walter, S. G., Walter, A., & Müller, D. (2015). Formalization, Communication Quality, and Opportunistic Behavior in R&D Alliances between Competitors. Journal of Product Innovation Management, 32(6), 954–970. https://doi.org/10.1111/jpim.12209

  Zaharia, N., & Kaburakis, A. (2016). Bridging the gap: U.S. sport managers on barriers to industry-academia research collaboration. Journal of Sport Management, 30(3), 248–264. https://doi.org/10.1123/jsm.2015-0010

  Zawislak, P. A., & Dalmarco, G. (2011). The silent run: New issues and outcomes for University-industry relations in Brazil. Journal of Technology Management and Innovation, 6(2), 66–82. https://doi.org/10.4067/S0718-27242011000200005

  Zhou, P., Tijssen, R., & Leydesdorff, L. (2016). University-industry collaboration in China and the USA: A bibliometric comparison. PLoS ONE, 11(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165277

  Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: A question of dialoguing with texts. In Journal of Advanced Nursing (Vol. 53, Issue 3). https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x